Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề

Thứ 3, 16.03.2021 | 16:05:44
236 lượt xem

Sáng nay (16/3), đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề.

ường vụ Tỉnh ủy kỳ chuyên đề.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị

Hội nghị tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về Dự thảo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Theo đó, qua 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân có chuyển biến tích cực.

Ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng tốt hơn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng phát triển sâu rộng. Các lễ hội truyền thống và di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được quan tâm nghiên cứu, phục dựng, bảo tồn và phát huy, góp phần thúc đẩy phát triển lĩnh vực du lịch, dịch vụ của tỉnh…

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều đồng tình cần tiếp tục ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 76-KL/TW về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33.

Góp ý vào dự thảo kế hoạch, các đại biểu cho rằng dự thảo cần tập trung vào giải pháp phát triển văn hóa gắn với phát triển du lịch của tỉnh. Đồng thời tăng cường nâng cao chất lượng nhân lực của ngành văn hóa…

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33, công tác phát triển văn hóa của tỉnh đã đạt được một số kết quả tích cực.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển văn hóa trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: đời sống Nhân dân trong tỉnh tuy đã được cải thiện nhưng còn thấp so với mặt bằng chung của cả nước; công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa chưa nhiều; hoạt động bảo tồn, phát huy vốn di sản văn hóa dân tộc tuy đã được quan tâm nhưng vẫn còn nhiều hạn chế; việc bảo tồn, phát huy và phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số còn nhiều hạn chế;…

Qua nghe báo cáo dự thảo và ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đồng tình tiếp tục ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 76 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp thu ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu cũng tập trung thảo luận, cho ý kiến vào Tờ trình của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về việc xin chủ trương phê duyệt Đề án Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030 và nội dung biểu trưng, khẩu hiệu du lịch tỉnh Lạng Sơn.

Về nội dung này, qua nghe báo cáo và ý kiến của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, làm rõ một số nội dung.

Cụ thể: đề án cần nêu bật được những tiềm năng riêng biệt của tỉnh; đề ra mục tiêu rõ rằng, đặc biệt là nêu rõ danh mục dự án du lịch cần đầu tư trong từng giai đoạn; chiến lược quảng bá du lịch của tỉnh. Đối với biểu trưng, khẩu hiệu, cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, lấy ý kiến các sở, ngành liên quan và Nhân dân.


TRÍ DŨNG/BAOLANGSON.VN

https://baolangson.vn/chinh-tri/409459-hoi-nghi-ban-thuong-vu-tinh-uy-ky-chuyen-de-3.html


  • Từ khóa
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"
Ngân hàng Nhà nước lên tiếng về việc Mỹ gỡ mác Việt Nam "thao túng tiền tệ"

Việc điều hành tỷ giá thực hiện trong khuôn khổ chính sách tiền tệ chung nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, không nhằm tạo lợi thế cạnh tranh thương mại quốc tế không công bằng.