Quán triệt, triển khai nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021

Thứ 7, 25.09.2021 | 08:54:11
192 lượt xem

Sáng ngày 24/9, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo (BCĐ) diễn tập phòng cháy, chữa cháy (PCCC) rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021 chủ trì họp BCĐ, Đoàn đạo diễn để quán triệt, triển khai các nội dung, nhiệm vụ chuẩn bị cho diễn tập.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập PCCC rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021 phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, BCĐ đã quán triệt Kế hoạch số 87/KH-UBND, ngày 13/4/2021 về chỉ đạo diễn tập PCCC rừng  thành phố Lạng Sơn năm 2021, phổ biến những nội dung cơ bản, ý định diễn tập PCCC rừng thành phố Lạng Sơn, báo cáo công tác chuẩn bị của Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, UBND thành phố.


Lãnh đạo UBND thành phố Lạng Sơn báo cáo tiến độ công tác chuẩn bị

Theo báo cáo, thực hiện văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Chỉ thị diễn tập của Chủ tịch UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan liên quan đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập PCCC rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021 theo đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch diễn tập, thành lập BCĐ, Đoàn đạo diễn, xây dựng ý định diễn tập, quy ước diễn tập, kế hoạch điều hành diễn tập, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên…

UBND thành phố Lạng Sơn đã báo cáo, tham mưu cho Thành ủy ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập, thành lập BCĐ, Ban tổ chức, các tiểu ban giúp việc; đồng thời chuẩn bị địa điểm, lực lượng, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ diễn tập.

Trong chương trình, các thành viên BCĐ, Đoàn đạo diễn đã tập trung thảo luận về thời gian diễn tập, nội dung diễn tập, địa điểm, lực lượng tham gia, cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ diễn tập… và thống nhất thời gian thực hành diễn tập 1 ngày, dự kiến 1/11/2021. Nội dung diễn tập chia làm 3 giai đoạn gồm: diễn tập vận hành cơ chế lãnh đạo, thực hành xử trí tình huống cháy rừng (có thực binh), kết thúc diễn tập.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ diễn tập PCCC rừng thành phố Lạng Sơn năm 2021 yêu cầu các thành viên BCĐ, Đoàn đạo diễn, các sở, ban, ngành và đơn vị diễn tập làm tốt công tác chuẩn bị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Bộ CHQS tỉnh tiếp tục rà soát lại những nội dung, phần việc theo kế hoạch để tham mưu cho BCĐ ban hành văn bản chỉ đạo và hướng dẫn các đơn vị thống nhất nội dung, phương pháp chuẩn bị và đạo diễn.

Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh chủ động nắm tình hình, triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau diễn tập.

Đối với UBND thành phố Lạng Sơn, đồng chí nhấn mạnh: Thành phố cần phải xác định nhiệm vụ diễn tập PCCC rừng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021. Trên cơ sở đó, tiếp tục quán triệt, rà soát, chỉ đạo các cấp, ngành trên địa bàn thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, làm tốt công tác huy động lực lượng tham gia diễn tập, chủ động chuẩn bị các khu vực diễn tập để cuộc diễn tập PCCC rừng diễn ra theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn về mọi mặt. Trong quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập cần thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.


NGỌC HIẾU/baolangson.vn

https://baolangson.vn/phap-luat/an-ninh-trat-tu/450616-quan-triet-trien-khai-noi-dung-nhiem-vu-chuan-bi-cho-dien-tap-phong-chay-chua-chay-rung-thanh-pho-lang-son-nam-2021.html

  • Từ khóa