Thường trực HĐND tỉnh: Ký kết quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Họp thường kỳ tháng 5/2022

Thứ 7, 07.05.2022 | 09:12:54
192 lượt xem

Chiều nay (6/5), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn nhiệm kỳ 2021 – 2026.Lãnh đạo 4 cơ quan ký kết quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2021-2026

Tham dự có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nông Dương Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Quy chế phối hợp gồm có 3 chương, 17 điều quy định về nguyên tắc, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong phối hợp công tác giữa 4 cơ quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật. Trong đó, nội dung phối hợp tập trung vào một số vấn đề như: tham gia xây dựng pháp luật và văn bản quy phạm pháp luật; tiếp xúc cử tri, giải quyết và giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; giải quyết kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình; hoạt động giám sát, khảo sát; phản biện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; tiếp công dân; xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; giải quyết những vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh giữa hai kỳ họp HĐND tỉnh; giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh; thảo luận và báo cáo giải trình tại kỳ họp HĐND tỉnh; xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức thực hiện các Luật, Nghị quyết của UBTVQH và các văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh ban hành; lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu; thực hiện công tác bầu cử ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh; thực hiện chế độ thông tin, phối hợp làm việc…


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị: Các cơ quan ký kết quy chế tập trung bám sát theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị, các nội dung đã ký kết để phối hợp hiệu quả nhất theo chương trình, kế hoạch công tác đề ra. Qua đó bảo đảm công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn ĐBQH tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh được thông suốt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mỗi cơ quan.

Đồng chí khẳng định: Việc ký kết nhằm tạo điều kiện để các bên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên theo quy định của pháp luật; nhằm chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của Nhân dân, vận động Nhân dân tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và tham gia quản lý nhà nước vì mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng, thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc ở địa phương.

*Buổi chiều cùng ngày, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp thường kỳ tháng 5/2022. Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tham dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng và các ban HĐND tỉnh đã trình dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh năm 2021; Báo cáo tổng hợp đề xuất nội dung giám sát năm 2023 của HĐND tỉnh; Báo cáo tổng hợp đề xuất nội dung giải trình, chất vấn tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh năm 2022; Dự thảo Chương trình và đề cương Giám sát của HĐND tỉnh về tình hình thực hiện chính sách pháp luật trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư một số dự án trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh về kết quả rà soát nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh ban; Xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định chính sách khuyến khích đào tạo cán bộ, công chức, viên chức và thu hút người có trình độ chuyên môn cao về công tác tại tỉnh Lạng Sơn; Xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết ban hành quy định tổ chức viếng thân nhân của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn (thay thế Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày 29/7/2016 của HĐND tỉnh Lạng Sơn); xem xét đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn…

Thảo luận tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung phát biểu ý kiến vào một số nội dung: kết quả giám sát, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất, kiến nghị; số lượng các cuộc giám sát; nội dung giải trình, chất vấn tại các kỳ họp HĐND tỉnh; bố trí sắp xếp các cuộc giám sát, kiểm tra phù hợp với hoạt động của các Ban HĐND tỉnh…


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh nhất trí với các nội dung văn phòng và các Ban HĐND tỉnh trình tại kỳ họp.

Đồng chí đề nghị: Văn phòng và các ban HĐND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu đã phát biểu, góp ý, rà soát và hoàn thiện lại các dự thảo đã trình tại cuộc họp để trình Thường trực ký ban hành.


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/497839-thuong-truc-hdnd-tinh-ky-ket-quy-che-phoi-hop-cong-tac-giua-doan-dbqh-tinh-thuong-truc-hdnd-tinh-ubnd-tinh-uy-ban-mttq-viet-nam-tinh-va-hop-thuong-ky-thang-5-2022.html

  • Từ khóa