Xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị

Thứ 3, 09.08.2022 | 00:00:00
307 lượt xem

Ngày 8/8, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân”. GS, TS Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và phát

GS, TS Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Báo Công an nhân dân) 

Trong những năm qua, Ðảng ta đặc biệt quan tâm đến công tác phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được Ðảng ta ban hành liên tiếp hai nhiệm kỳ thể hiện đây là vấn đề hết sức hệ trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng.

Trên thực tế, công tác này đã được triển khai mạnh mẽ, sâu rộng, quyết liệt, bài bản, với nhiều đột phá quan trọng, “không có vùng cấm”, không có ngoại lệ, đã thật sự đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực, cụ thể, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kết quả quan trọng ban đầu. Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ vẫn còn diễn biến phức tạp. Có thể nhận diện điều này qua một số phương diện chủ yếu, như:

(1)- Việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất chính trị, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên, nghiêm túc; vẫn còn tình trạng nói không đi đôi với làm, không tuân thủ nguyên tắc của Ðảng, thiếu ý thức trách nhiệm, cá nhân chủ nghĩa, cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ hoặc đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức.

Một bộ phận cán bộ, đảng viên bị thoái hóa, cám dỗ bởi lợi ích vật chất trong cơ chế thị trường, đã vi phạm kỷ luật của Ðảng, pháp luật của Nhà nước, dẫn đến những vụ việc tham nhũng, tiêu cực, gây bức xúc trong nhân dân. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, trong đó có cả cán bộ cao cấp vẫn còn thiếu gương mẫu, thậm chí có biểu hiện suy thoái, vi phạm quy định của Ðảng và pháp luật của Nhà nước.

(2)- Còn có những cán bộ, đảng viên chưa nghiêm túc trong nghiên cứu, học tập lý luận chính trị, dẫn đến lập trường tư tưởng chính trị không vững vàng, dễ hoang mang, dao động trước sự xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch, dễ đánh mất niềm tin đối với Ðảng và chế độ. Cá biệt, có người đã bị lôi kéo, lợi dụng bởi các thế lực thù địch, trở thành các phần tử bất mãn quay lưng chống đối Ðảng, Nhà nước và chế độ.

(3)- Công tác tổ chức thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Ðảng còn chưa thật sự đồng bộ, hiệu quả; vẫn còn biểu hiện của bệnh hình thức, trên “nóng” nhưng dưới vẫn “lạnh”. Ở một số địa phương, cơ sở, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng chưa thường xuyên, thiếu kiên quyết. Việc kiểm tra, giám sát, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ còn mang tính hình thức.

Công tác kiểm điểm, tự phê bình và phê bình thiếu sâu sắc, “dĩ hòa vi quý”, ngại va chạm. Việc xem xét trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu, còn nể nang, né tránh. Việc thực hiện cam kết, kế hoạch hành động khắc phục khuyết điểm còn chậm, thiếu cụ thể, mang tính đối phó, chưa có cơ chế giám sát hữu hiệu.

Xuất phát từ thực tế trên, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII đã ban hành Kết luận số 21-KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp đó, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Các kết luận này đã mở rộng nội hàm, phạm vi, tính chất quyết liệt của cuộc đấu tranh: không chỉ phòng, chống tham nhũng mà cả phòng, chống tiêu cực; không chỉ thực hiện việc này trong Ðảng, trong cán bộ, đảng viên mà trong cả các tổ chức, cá nhân thuộc hệ thống chính trị, cả khu vực ngoài Nhà nước; không chỉ ngăn chặn, đẩy lùi mà phải xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm; và không chỉ thực hiện trong lĩnh vực kinh tế mà trong cả về tư tưởng chính trị, cán bộ, đạo đức, lối sống vì đây mới là cái gốc của vấn đề.

Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm và lá chắn thép” bảo vệ Ðảng, Nhà nước và nhân dân, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Cán bộ, đảng viên Công an nhân dân có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, lối sống lành mạnh là kháng thể tốt nhất, miễn nhiễm được các tác nhân gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; ngược lại, nếu bản lĩnh chính trị không vững vàng, phẩm chất đạo đức không trong sáng thì đây sẽ là những yếu tố dẫn đến sự rệu rã bên trong, làm suy yếu sức chiến đấu của lực lượng công an.

Ðánh giá cao vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng Công an nhân dân, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với quyết tâm chính trị cao, Ðảng ủy Công an Trung ương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân một cách đồng bộ, bài bản và khoa học, có trọng tâm, trọng điểm. Việc triển khai được thể hiện bằng những hành động cụ thể, thiết thực và bằng sự nêu gương hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, gắn với phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, thực hiện có hiệu quả phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”.

Những cách làm mới đó là điểm sáng nổi bật, tạo chuyển biến rõ rệt trong xây dựng Ðảng bộ Công an Trung ương và lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Ðặc biệt, trên cơ sở quán triệt sâu sắc quan điểm: Bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Công an nhân dân, Ðảng bộ Công an Trung ương đã thống nhất nhận thức rằng: công tác đảng, công tác chính trị phải tiên phong, luôn đi trước, mở đường, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực, mọi nhiệm vụ của công tác công an, phải thực sự là nội dung trọng yếu trong sự lãnh đạo của Ðảng đối với lực lượng Công an nhân dân, để xây dựng lực lượng Công an nhân dân luôn vững mạnh về chính trị, đủ phẩm chất và năng lực làm nòng cốt vững chắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Ðây là nền tảng quan trọng để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, sáng tạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ trong thời gian tới trên các phương diện sau đây:

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, rèn luyện, tu dưỡng trong cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị của lực lượng Công an nhân dân.

Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng bảo đảm tính Ðảng, tính khoa học, tính chiến đấu, tính thực tiễn, để qua việc nghiên cứu, học tập lý luận chính trị phải tạo được sự chuyển biến thật sự tích cực trong nhận thức, tư tưởng, phẩm chất và hành động của cán bộ, đảng viên. Ðề cao trách nhiệm tự học, tự nghiên cứu, tự rèn luyện, tu dưỡng suốt đời của cán bộ, chiến sĩ. Xây dựng chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị định kỳ, thường xuyên, liên tục đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lực lượng công an.

Hết sức quan tâm, thực hiện thật tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện” trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ, để kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ sớm, từ xa, từ khi mới xuất hiện. Kiên quyết chống biểu hiện bè phái, cục bộ, “lợi ích nhóm”.

Chú trọng xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp. Xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên Công an nhân dân trong tình hình mới với tinh thần: “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “còn Ðảng thì còn mình”, “danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”.

Thứ hai, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng Công an nhân dân hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bảo đảm nguyên tắc Ðảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ của lực lượng Công an nhân dân. Tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ của lực lượng công an có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có năng lực, trình độ, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút, phát hiện, lựa chọn, trọng dụng nhân tài trong lực lượng công an; thực hiện các chính sách hậu phương Công an nhân dân hiệu quả, sát hợp với thực tế. Phát huy trách nhiệm, quyền hạn của người đứng đầu đi đôi với tăng cường kiểm soát, giám sát quyền lực, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm “đúng vai, thuộc bài”.

Bố trí, sắp xếp, quy hoạch, luân chuyển cán bộ một cách thực chất và hiệu quả, phù hợp với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Kiên quyết chống mọi biểu hiện “chạy chức, chạy quyền”; bảo đảm đúng quy định, quy trình, khoa học, khách quan, chặt chẽ trong từng khâu, thận trọng trong từng bước của công tác cán bộ; kịp thời thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị của cán bộ, không để lọt người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện, có biểu hiện cơ hội chính trị, có phẩm chất đạo đức không trong sáng vào đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Ðổi mới, nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ, chiến sĩ theo hướng thường xuyên, liên tục, đa chiều, có tiêu chí cụ thể và căn cứ vào kết quả công việc; gắn đánh giá cá nhân với đánh giá tập thể, đối chiếu với kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị công tác. Kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, thay thế cán bộ có năng lực hạn chế không đáp ứng yêu cầu công việc, có uy tín thấp, mắc sai phạm đến mức phải kỷ luật mà không cần chờ đến hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Thứ ba, tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân; kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên vi phạm.

Trên tinh thần “xây là cơ bản”, trước hết, cần củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả mọi mặt của các cấp ủy, tổ chức đảng trong Công an nhân dân. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên đối với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chú trọng công tác tự kiểm tra, tự giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và các tổ chức trong lực lượng Công an nhân dân, kịp thời phát hiện từ nội bộ để chấn chỉnh ngay những vi phạm từ khi mới phát sinh.Quán triệt và thực hiện phương châm phòng ngừa, giải quyết sớm, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, “có bệnh phải chữa ngay, không để ung thành họa”.

Ðồng thời, cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, phân biệt rõ động cơ “tốt-xấu” của những vi phạm, để bảo vệ cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đấu tranh, dám đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong việc thực hiện trách nhiệm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Chủ động xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án, cá nhân cán bộ, chiến sĩ công an tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm soát đối với các cơ quan, đơn vị, một số vị trí công tác của ngành công an, nhất là các cơ quan, đơn vị, vị trí công tác trong những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực.

Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề, tập trung giám sát cán bộ, đảng viên trong lực lượng công an có lời nói, việc làm biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Lực lượng công an từ trung ương tới địa phương, cơ sở tăng cường phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, kịp thời, hiệu quả trong cuộc đấu tranh phòng, chống suy thoái, tham nhũng, tiêu cực.

Thứ tư, tăng cường công tác quần chúng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân gắn bó máu thịt với nhân dân.

Tiếp tục động viên, khuyến khích nhân dân phản ánh, tố giác tham nhũng, tiêu cực; tham gia góp ý đối với việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, chiến sĩ công an. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ, nhất là những người thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân.

Các cấp ủy và lãnh đạo cần xây dựng các quy chế làm việc, văn hóa ứng xử của cán bộ, đảng viên, cơ quan, đơn vị trong từng lĩnh vực công tác. Tăng cường trách nhiệm giải trình của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng công an; thực hiện nghiêm quy định của Ðảng, Nhà nước về tiếp, đối thoại thường xuyên với công dân; lắng nghe, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các vấn đề nhân dân phản ánh, tố cáo, khiếu kiện, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên thuộc lực lượng công an. Xây dựng hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, là “công bộc của dân” và là “người bạn của nhân dân”.

Với trách nhiệm lớn lao trước Ðảng, Nhà nước và nhân dân, Công an nhân dân nhất định sẽ tiên phong đi đầu trong cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, quyết tâm xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.


Theo nhandan.vn

https://nhandan.vn/xay-dung-luc-luong-cong-an-nhan-dan-luon-vung-manh-ve-chinh-tri-post709515.html

  • Từ khóa