Thông báo kết quả Cuộc thi trắc nghiệm tìm hiểu về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng tuần 1 (từ ngày 01/8 đến ngày 8/8/2022)

Thứ 3, 09.08.2022 | 09:06:27
271 lượt xem

  • Từ khóa