Triển khai Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2022 – 2030 và kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022

Thứ 3, 22.11.2022 | 15:24:13
567 lượt xem

Sáng 22/11, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Đề án “Xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030 và kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Dự tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; thành viên Tổ Thư ký CCHC tỉnh.

Ngày 10/11/2022, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 876/QĐ-BNV phê duyệt Đề án “xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương” giai đoạn 2022 – 2030”. Mục tiêu của đề án nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện CCHC hằng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

Theo đó, bộ tiêu chí xác định chỉ số CCHC cấp bộ được cấu trúc thành 7 lĩnh vực đánh giá (công tác chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số), 38 tiêu chí và 97 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp tỉnh được cấu trúc thành 8 lĩnh vực đánh giá, 37 tiêu chí, 88 tiêu chí thành phần.

Đối với việc chấm điểm kết quả chỉ số CCHC năm 2022, các tỉnh hoàn thành việc tự đánh giá và nhập dữ liệu kết quả vào phần mềm chậm nhất là ngày 19/1/2023; dự kiến đầu tháng 4 năm 2023, Bộ Nội vụ sẽ tổ chức công bố chỉ số CCHC năm 2022 của các bộ, các tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Vụ CCHC, Bộ Nội vụ triển khai nội dung Đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2022 – 2030 và hướng dẫn chấm điểm chỉ số CCHC các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2022; kế hoạch xác định chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương năm 2022. Đồng thời, đại biểu tại một số điểm cầu cấp tỉnh kiến nghị một số nội dung liên quan đến việc xác định chỉ số CCHC năm 2022 như thời gian thực hiện chấm điểm; nội dung của các tiêu chí thành phần; thang điểm đánh giá công tác cải cách tổ chức bộ máy; khó khăn trong đánh giá chấm điểm…

Kết luận hội nghị, lãnh đạo Vụ CCHC, Bộ Nội vụ tiếp thu những nội dung đề xuất phù hợp của các địa phương để hoàn thiện văn bản hướng dẫn triển khai đề án và tổ chức thực hiện kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022 trong thời gian tới. Vụ CCHC cũng mong muốn lãnh đạo sở nội vụ các địa phương xem xét, nắm rõ các nội dung của đề án xác định chỉ số CCHC giai đoạn 2022 – 2030 và kế hoạch xác định chỉ số CCHC năm 2022 từ đó tham mưu UBND tỉnh chủ động, đánh giá khách quan, kịp thời, chính xác chỉ số CCHC năm 2022, hoàn thiện theo đúng tiến độ thời gian đề ra.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/xa-hoi/cai-cach-hanh-chinh/542374-trien-khai-de-an-xac-dinh-chi-so-cchc-giai-doan-2022-2030-va-ke-hoach-xac-dinh-chi-so-cchc-nam-2022.html

  • Từ khóa