Chức năng nhiệm vụ

Thứ 4, 01.01.2014 | 08:00:00
13,843 lượt xem

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh

1.     Vị trí, chức năng
 
          Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh, diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền chủ nghĩa Mác-LêNin, tư­ t­ưởng Hồ Chí Minh, chủ tr­ương đ­ường lối của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước; phổ biến các Nghị quyết, Chỉ thị và nhiệm vụ của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh; gúp phần nâng cao dân trí, phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân bằng các chương trình phát thanh và truyền hình; cung ứng các dịch vụ công thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện về tổ chức bộ máy, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân tỉnh.
          Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
 

 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
 

2.1. Lập kế hoạch dài hạn và hằng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đó được phê duyệt theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền.
          2.2. Sản xuất, liên kết sản xuất các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng tiếng các dân tộc phổ biến trong tỉnh và bằng tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
          2.3. Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh
          2.4. Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, đưa lên mạng thông tin điện tử, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình của Đài tỉnh và Quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan và tổ chức khác để đảm bảo sự an toàn của toàn bộ hệ thống kỹ thuật .
          2.5. Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
           2.6. Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng của Đài Quốc gia.
           2.7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài Truyền thanh, Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.
          2.8. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng cỏc thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.
2.9. Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh- Truyền hình, Đài Truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện để Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành.
2.10. Tổ chức các hoạt động thông tin quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
2.11. Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ dịch vụ quảng cáo, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.
2.12. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.
2.13. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.
2.14. Thực hiện các thủ tục cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong cơ quan. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.
2.15. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.
2.16. Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.
2.17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao theo quy định pháp luật.
 

Thuốc nhập khẩu khan hiếm và tăng giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19
Thuốc nhập khẩu khan hiếm và tăng giá do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Mặc dù nhu cầu sử dụng không tăng nhưng thuốc Efferalgan dạng sủi hạ sốt loại nhập khẩu lại đang trở nên khan hiếm và tăng giá.