Trả lời bạn xem truyền hình ngày 16/03/2021

Thứ 4, 17.03.2021 | 08:56:21
240 lượt xem

Câu 1. Bà Vy Thị Hương trú, tại xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn hỏi: Tôi là người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện X. Sắp tới, Ủy ban bầu cử huyện X sẽ công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Đề nghị cho biết: Việc vận động bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc nào? Thời gian nào thì tôi sẽ bắt đầu tiến hành vận động bầu cử? Tôi có thể sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?

Trả lời: 

Theo quy định tại Điều 63 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 thì việc vận động bầu cử được thực hiện theo nguyên tắc sau:

“1. Việc vận động bầu cử được tiến hành dân chủ, công khai, bình đẳng, đúng pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở đơn vị bầu cử nào thì thực hiện vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử đó.

3. Các tổ chức phụ trách bầu cử và thành viên của các tổ chức này không được vận động cho người ứng cử“.

- Theo Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì thời gian vận động bầu cử được quy định như sau: “Thời gian bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ“. Như vậy, bà Hương có thể vận động bầu cử kể từ ngày Ủy ban bầu cử huyện X công bố danh sách chính thức và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ.

- Theo Điều 65 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân thì bà Hương có thể vận động bầu cử theo các hình thức sau:

“1. Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử theo quy định tại Điều 66 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân;

2. Thông qua phương tiện thông tin đại chúng theo quy định tại Điều 67 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân“.

- Theo Điều 66 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định Hội nghị tiếp xúc cử tri

“1. Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp) tỉnh chủ trì phối hợp với Ủy ban nhân dân ở đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.

Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã tại đơn vị bầu cử tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri cho những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mình. Thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri gồm đại diện các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cử tri ở địa phương.

Ủy ban nhân dân nơi tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri có trách nhiệm thông báo về thời gian, địa điểm tổ chức hội nghị để cử tri tham dự đông đủ.

2. Chương trình hội nghị tiếp xúc cử tri gồm các nội dung sau đây:

a) Tuyên bố lý do;

b) Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chủ trì cuộc tiếp xúc cử tri, giới thiệu và đọc tiểu sử tóm tắt của người ứng cử;

c) Từng người ứng cử báo cáo với cử tri về chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;

d) Cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình với những người ứng cử. Người ứng cử và cử tri trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm;

đ) Người chủ trì hội nghị phát biểu ý kiến kết thúc hội nghị.

3. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương, ý kiến của cử tri về từng người ứng cử đại biểu Quốc hội gửi đến Hội đồng bầu cử quốc gia và Ban thường trực Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ban thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp lập báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở địa phương mình gửi đến Ủy ban bầu cử cùng cấp và Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp trên trực tiếp.”

- Theo Điều 67 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định vận động bầu cử thông qua phương tiện thông tin đại chúng:

“1. Người ứng cử đại biểu Quốc hội trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương nơi mình ứng cử và trên trang thông tin điện tử về bầu cử đại biểu Quốc hội của Hội đồng bầu cử quốc gia.

2. Người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trình bày với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân khi trả lời phỏng vấn trên các phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương và trên trang thông tin điện tử về bầu cử của Ủy ban bầu cử (nếu có).

3. Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan quản lý trang thông tin điện tử thực hiện đúng các quy định của pháp luật về việc đăng tải nội dung vận động bầu cử.

4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức việc đăng tải chương trình hành động của người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương”.

Câu 2. Ông Phạm Văn Hồng trú, tại xã Đồng Tiến, huyện Hữu Lũng hỏi: Trước đây tôi có bị kết án nhưng chưa hiện chưa làm thủ tục xóa án tích thì có thể được tham gia ứng cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân không?

 Trả lời:

Theo quy định tại Điều 37 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân năm 2015 quy định những trường hợp không được ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân như sau: 

- Người đang bị tước quyền ứng cử theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, người đang chấp hành hình phạt tù, người bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

- Người đang bị khởi tố bị can.

- Người đang chấp hành bản án, quyết định hình sự của Tòa án.

- Người đã chấp hành xong bản án, quyết định hình sự của Tòa án nhưng chưa được xóa án tích.

- Người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Như vậy, nếu ông chưa thực hiện thủ tục xóa án tích thì sẽ không được tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Ông cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để làm thủ tục xóa án tích./.

  • Từ khóa
Nâng cao năng lực kinh doanh, xây dựng công trình quốc phòng
Nâng cao năng lực kinh doanh, xây dựng công trình quốc phòng

Sáng 15-4, tại TP Đà Nẵng, Công ty Cổ phần xây lắp (CPXL) Thành An 96 (Binh đoàn 11, Bộ Quốc phòng) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Đại tá Vũ Văn Điềm, Bí thư Đảng ủy, Phó tư lệnh Binh đoàn 11 dự và chỉ đạo đại hội.