Trung tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm TCCT dự và chủ trì hội thảo. Cùng dự có các nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài quân đội.
 

Đề tài "Nghiên cứu xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin liệt sĩ” còn thiếu thông tin" là một trong 4 đề tài thuộc đề án của Bộ Quốc phòng (BQP). Đề tài mang tính khoa học và thực tiễn, có tính định hướng chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án 150 đã được Thủ thướng Chính phủ phê duyệt có tính ứng dụng cao.
 

Quang cảnh hội thảo.


Tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích, đánh giá nhận xét toàn diện bản báo cáo tổng hợp của đề tài, từ vấn đề nghiên cứu, luận giải tính cấp thiết của việc xây dựng quy trình, về nội dung cơ bản của quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin; kết quả thực nghiệm thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin đến việc đề xuất Bộ quy trình thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin.
 

Đề tài đã xác định đúng mục tiêu; nội dung, phương pháp nghiên cứu phù hợp; đối tượng, phạm vi nghiên cứu bám sát mục tiêu mà đề tài đặt ra; có bố cục hợp lý, kết cấu các phần với thứ tự đảm bảo logic; những lập luận, phân tích, chứng minh có cơ sở khoa học và thực tiễn. Đã làm rõ tính cấp thiết của việc xây dựng quy trình thu thập và xử lý dữ liệu "thông tin về liệt sĩ" còn thiếu thông tin. Đi sâu luận giải tính khách quan, làm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; thực trạng quản lý mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong cả nước; nhu cầu thu thập và xử lý dữ liệu thông tin về liệt sĩ còn thiếu thông tin; yêu cầu về thông tin có liên quan đến liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ để thực hiện phương pháp giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
 

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đỗ Căn nhấn mạnh: Đây là một sự cố gắng, nỗ lực rất lớn của Ban chủ nhiệm đề tài khi nghiên cứu một vấn đề mới, khó, chưa từng có công trình nghiên cứu đầy đủ nào trước đó. Ban chủ nhiệm đề tài tiếp thu, nghiên cứu sâu các ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, nhà quản lý và các bài tham luận của các cơ quan, đơn vị để tiếp tục làm rõ hơn các vấn đề nghiên cứu đặt ra, làm cơ sở để hoàn thiện Bộ quy trình thu thập và xử lý dữ liệu “thông tin về liệt sĩ” còn thiếu thông tin đảm bảo khoa học, thực tiễn, đáp ứng yêu cầu ứng dụng trong thời gian tới.