Nội dung, mục tiêu, chỉ tiêu thi đua trong từng thời gian đều tập trung hướng tới hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị VMTD, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đồng thời quan tâm giải quyết khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến tiến bộ toàn diện trong từng cơ quan, đơn vị. Phong trào TĐQT trở thành động lực phát triển sức sáng tạo, năng lực hành động, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược về kỹ thuật quân sự, công tác tham mưu, công tác kỹ thuật của Tổng cục Kỹ thuật (TCKT).
 

Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật và thủ trưởng Bộ Tham mưu kiểm tra lực lượng sửa chữa cơ động trong diễn tập. Ảnh: Thành Vinh


Bám sát chủ đề TĐQT hằng năm, cơ quan chính trị các cấp đã tham mưu, đề xuất cho cấp ủy, chỉ huy về nội dung, mục tiêu, biện pháp và hướng dẫn, chỉ đạo lập kế hoạch triển khai thực hiện cụ thể ở từng cấp; tổ chức tốt việc phát động, giao ước, đăng ký phấn đấu; xây dựng động cơ và nuôi dưỡng phát triển phong trào thi đua. Cùng với duy trì, nuôi dưỡng tốt phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, các cấp quan tâm gắn thực hiện phong trào TĐQT với phong trào thi đua của các ngành, các tổ chức quần chúng và các cuộc vận động (CVĐ), nhất là CVĐ “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, khóa XII về xây dựng Đảng… để phát huy sức mạnh của các tổ chức và cá nhân hướng vào thực hiện các nội dung, mục tiêu thi đua. Do vậy, phong trào thi đua đã góp phần quan trọng giáo dục thế giới quan và nhân sinh quan cách mạng, bồi đắp quyết tâm, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phát huy mạnh mẽ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng hình ảnh Bộ Tham mưu trong ngành kỹ thuật quân đội và toàn quân.
 

Với cách thức triển khai linh hoạt, sáng tạo và sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chỉ huy các cấp, Bộ Tham mưu đã đạt được kết quả toàn diện trên cả 4 mục tiêu thi đua. Theo đó, 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực và quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ; bình quân hằng năm có hơn 96% đảng viên hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phong trào TĐQT trực tiếp nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, SSCĐ cao, bảo đảm cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt, không để xảy ra kỷ luật nghiêm trọng. Bên cạnh đó, thực hiện tốt các phong trào thi đua, CVĐ, các cơ quan, đơn vị luôn khắc phục khó khăn, nâng cao đời sống cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên; bảo đảm tốt vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT), thực hiện tốt CVĐ “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (CVĐ 50).
 

Thành tích nổi bật là Phong trào TĐQT đã trở thành động lực phát triển sức sáng tạo, năng lực hành động, thúc đẩy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược về kỹ thuật quân sự, công tác tham mưu kỹ thuật toàn quân; công tác tham mưu, công tác kỹ thuật của tổng cục. Trên cơ sở nhận thức đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, phương hướng xây dựng quân đội và thực tiễn công tác kỹ thuật quân sự, Bộ Tham mưu chủ động tham mưu cho Đảng ủy, thủ trưởng TCKT chỉ đạo công tác kỹ thuật toàn quân, bảo đảm kịp thời, đủ số lượng, chất lượng, đồng bộ VKTBKT. Từ năm 2013 đến nay, Bộ Tham mưu nghiên cứu, tham mưu cho Đảng ủy, chỉ huy TCKT, Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng về quy hoạch, kế hoạch sử dụng VKTBKT đạt kết quả tốt. Tập trung triển khai có trọng điểm 9 chương trình (trong đó có 7 đề án, 22 kế hoạch) thực hiện Nghị quyết số 382 của QUTƯ về lãnh đạo công tác kỹ thuật trong tình hình mới và tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện, qua đó kịp thời khắc phục khó khăn, nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn quân. Bên cạnh đó, Bộ Tham mưu chỉ đạo tốt việc xây dựng chính quy ngành kỹ thuật, cơ quan kỹ thuật, cơ sở kỹ thuật theo chỉ thị của Thường vụ QUTƯ; công tác quản lý kỹ thuật ngày càng đi vào nền nếp, chính quy, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác tham mưu, chỉ huy kỹ thuật. Tham mưu thực hiện tốt chức năng cơ quan th­ường trực của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng; đề xuất đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, gắn kết CVĐ 50 với nhiệm vụ chính trị và xây dựng đơn vị VMTD, đưa công tác quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông trong quân đội thành nền nếp, trở thành tiêu chí đánh giá kết quả phong trào TĐQT hằng năm...
 

Với những thành tích đạt được trong 5 năm qua, Bộ Tham mưu được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì; QUTƯ tặng cờ “Đảng bộ đạt thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2010-2015”;  4 cờ thi đua, 5 bằng khen của Bộ Quốc phòng; 3 cờ thi đua của TCKT; bằng khen của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; Bộ Giao thông vận tải tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc năm 2017”; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được các cấp khen thưởng...