Trong thời gian lớp tập huấn, các học viên được đã được nghiên cứu, trao đổi, thảo luận 6 chuyên đề về những nội dung ô nhiễm môi trường ở nước ta hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với nhiệm vụ BVMT, công tác khắc phục hậu quả bom mìn, BĐKH và những tác động của BĐKH đến đời sống, ứng phó BĐKH cho đồng bằng sông Cửu Long, truyền thông về bảo vệ môi trường, phương pháp viết tin, bài, làm phóng sự truyền hình về môi trường… Qua đó, các học viên ở các cơ quan, đơn vị được cập nhật những kiến thức, tình hình mới về môi trường, công tác BVMT hiện nay, làm cơ sở để tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền BVMT tại đơn vị và địa bàn đứng chân.
 

Tổng cục Chính trị bế mạc tập huấn truyền thông bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu

Ban tổ chức và các học viên chụp ảnh chung.


Ban tổ chức đánh giá các học viên chấp hành nghiêm túc quy định thời gian, nội quy học tập, ghi chép đầy đủ, thảo luận sôi nổi. Đồng thời, tham gia viết thu hoạch, tập viết tin, bài tuyên truyền về môi trường bảo đảm chất lượng, góp phần bảo đảm tốt hiệu quả của lớp tập huấn. Ban tổ chức đề nghị, trên cơ sở nội dung tập huấn, các học viên trở về đơn vị tiếp tục nghiên cứu, vận dụng, làm tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về BVMT, ứng phó BĐKH có chiều sâu, chất lượng tốt, phù hợp từng địa bàn. Trong đó, cần nêu bật vai trò, việc làm, hình ảnh của quân đội ta trong công tác này.