Tại hội thảo, sau khi nghe đại diện Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) báo cáo về thực trạng hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội hiện nay, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ một số vấn đề, như: Đánh giá những ưu điểm, hạn chế, bật cập về thiết chế văn hóa hiện nay; đề xuất những giải pháp thiết thực, khả thi để phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội; đóng góp ý kiến, thảo luận các nội dung dự thảo Đề án “Quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2020-2030”.

Đổi mới hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội
Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu tại hội thảo.


Phát biểu kết luận tại hội thảo, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu về việc cần thiết phải đổi mới hệ thống thiết chế văn hóa trong tình hình mới, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng nhân tố chính trị tinh thần trong quân đội. Kết quả của hội thảo là cơ sở để các cơ quan chức năng tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội bảo đảm chính quy, tinh gọn, thống nhất, cơ cấu hợp lý, hoạt động hiệu quả; khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay; bố trí hợp lý nguồn lực ngân sách quốc phòng dành cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị phát triển lành mạnh, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa trong toàn quân. Việc khai thác, phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa trong quân đội là góp phần thực hiện tốt Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, góp phần xây dựng những giá trị văn hóa tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội Cụ Hồ.