Quân đoàn 4 tổ chức học tập, quán triệt Luật Quốc phòng năm 2018
Đại biểu các cơ quan quân đoàn 4 tập trung học tập, nghiên cứu Luật Quốc phòng.


Tại hội nghị, các đại biểu chủ chốt, chủ trì các cơ quan, đơn vị thuộc 4 cơ quan Quân đoàn 4 đã được quán triệt, nâng cao nhận thức về nội dung của Luật Quốc phòng năm 2018 và các nghị định quy định chi tiết thi hành luật. Theo đó, hội nghị đã tập trung nghiên cứu, quán triệt các chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng năm 2018; Nghị định về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quốc phòng về tình trạng khẩn cấp, thiết quân luật, giới nghiêm; Nghị định quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng; Nghị định về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng...
 

Lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức cho cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp. Trên cơ sở đó, các đại biểu sẽ về cơ quan, đơn vị mình quán triệt, triển khai sâu rộng đưa Luật Quốc phòng vào thực thi hiệu quả tại đơn vị và trong cuộc sống.