Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Tham mưu trưởng TCHC báo cáo kết quả công tác của TCHC năm 2017 với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Năm 2017, TCHC đã chỉ đạo hậu cần các cấp duy trì nghiêm chế độ SSCĐ, làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị chỉ đạo mọi mặt công tác hậu cần quân đội. Trong BĐHC thường xuyên, TCHC đã triển khai toàn diện các mặt công tác, tổ chức tạo nguồn vật chất hậu cần theo đúng chủ trương, phương thức đã được phê duyệt, sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đã xác định, giữ vững ổn định và nâng cao chất lượng đời sống bộ đội.

Thượng tướng Trần Đơn phát biểu kết luận hội nghị.


Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Trần Đơn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả nổi bật của TCHC đã đạt được trong năm 2017. Thượng tướng Trần Đơn nhấn mạnh: Năm qua, chất lượng đời sống cán bộ, chiến sĩ toàn quân được giữ vững và nâng cao. Đặc biệt, năm 2017, TCHC đã tạo dấu ấn trong đổi mới tư duy công tác bảo đảm hậu cần, tăng cường phân cấp cho cơ sở đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong toàn quân sử dụng nguồn ngân sách ngành hiệu quả, chống tham ô, thất thoát, lãng phí. Đồng thời, năm 2017 cũng là năm mà TCHC đột phá đi sâu chỉ đạo và BĐHC trong khu vực phòng thủ, nghiên cứu BĐHC cho chiến tranh công nghệ cao cũng như BĐHC cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
 

Trong năm 2018, Thượng tướng Trần Đơn yêu cầu cấp ủy, chỉ huy TCHC tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của trên, nhất là Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương “Về công tác HCQĐ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, nắm chắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo đảm tốt mọi mặt công tác hậu cần quân đội; tổ chức rà soát, hoàn chỉnh các loại văn bản hậu cần tác chiến; tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị nghiên cứu đổi mới phương thức BĐHC cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất; tổ chức phân bổ ngân sách khoa học, minh bạch, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị sử dụng hiệu quả; tiến hành nghiên cứu cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng quân trang. Nghiên cứu quy hoạch các bệnh viện quân y, bệnh xá trong toàn quân; tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ chất lượng công trình doanh trại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 

Đối với các kiến nghị, đề xuất của TCHC, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho các cơ quan chức năng tổng hợp, trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.