Đoàn công tác Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác QP, QS tại Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 

Qua kiểm tra, Đoàn công tác nhận thấy, từ đầu năm 2016 đến nay, Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị, các công ty trực thuộc đã triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác QP, QS. Ban CHQS các cấp đã xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác QP, QS theo sự phê duyệt của cơ quan quân sự địa phương đúng quy định. Các Ban CHQS và lực lượng tự vệ thường trực thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm tăng cường vai trò tham mưu, giúp việc, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP, QS. Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN) của các Tổng công ty bảo đảm quân số theo quy định, chất lượng; Ban CHQS các cấp của Tổng công ty đã làm tốt công tác đăng ký, quản lý, sắp xếp nguồn dự bị động viên theo quy định.


 

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống sổ sách QP, QS đối với Tổng công ty Hàng không Việt Nam. 


Kết luận sơ bộ kết quả kiểm tra, Trung tướng Nguyễn Duy Nguyên đã biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác QP, QS của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam thời gian qua, đồng thời yêu cầu Đảng ủy, lãnh đạo các cấp của Tổng công ty thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao công tác QP, QS; tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Giao thông vận tải về công tác QP, QS đến cán bộ, nhân viên và người lao động. Hằng năm, Ban CHQS các cấp phát huy tốt vai trò tham mưu với Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác QP, QS; tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo quy định; thường xuyên rà soát và đăng ký nguồn quân nhân dự bị động viên, đăng ký các phương tiện kỹ thuật; tổ chức huấn luyện cho lực lượng tự vệ bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.