Giới thiệu về Đài PTTH Lạng Sơn

Thứ 4, 01.01.2014 | 08:00:00
432,696 lượt xem

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979

I. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN VÀ TÌNH HÌNH CHUNG

1) Khái quát đặc điểm:

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn là cơ quan báo chí trực thuộc UBND tỉnh Lạng Sơn, thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, của cấp ủy và chính quyền địa phương, phản ánh tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và góp phần giáo dục, nâng cao dân trí phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa, nghệ thuật cho nhân dân và là diễn đàn của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Lạng Sơn với cả nước và quốc tế. 

Đài Phát thanh Lạng Sơn được thành lập theo Quyết định số 18 UB/QĐ-TC ngày 12 tháng 2 năm 1979 lúc đó chỉ hoạt động riêng lĩnh vực phát thanh. Sau này có thêm lĩnh vực truyền hình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đã được thành lập theo Quyết định số: 127 UB/QĐ-TC ngày 13 tháng 8 năm 1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

Sau trên 30 năm xây dựng và trưởng thành, hiện nay, Đài đã có 3 loại hình thông tin truyền thông là phát thanh, truyền hình và trang thông tin điện tử, đã đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhu cầu hưởng thụ thông tin, văn hóa của nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Với mục tiêu ngày càng nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn tiếp tục xây dựng và thực hiện tốt các giải pháp để phát triển sự nghiệp vững chắc hơn trong đó tập trung vào các nhiệm vụ: xây dựng đội ngũ cán bộ đủ tiêu chuẩn; đầu tư trang thiết bị ngày càng hiện đại; tuyên truyền hiệu quả nhanh và chính xác; đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền để quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Lạng Sơn đến với cả nước và quốc tế. Phấn đấu xây dựng phát triển Sự nghiệp phát thanh-truyền hình tỉnh Lạng Sơn nói chung, Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn nói riêng ngang tầm với các Đài có trình độ khá ở khu vực.

2) Nội dung hoạt động của Đài:

Chức năng nhiệm vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thực hiện theo Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức lại bộ máy, theo Thông tư liên bộ số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. Được bổ sung tại Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh về Bổ sung Điểm 18, 19 vào Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Sau khi tinh gọn bộ máy, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn Từ 31/7/2019 đến nay, Đài thực hiện theo Quyết định số 1434/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

2.1) Về chức năng:

Đài PTTH Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng là cơ quan báo chí của Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Lạng Sơn.

Đài PTTH Lạng Sơn chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở TT&TT thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của UBND tỉnh.

Đài PTTH Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. 

2.2) Về nhiệm vụ và quyền hạn

- Lập kế hoạch dài hạn và hàng năm để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền.

- Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

- Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

- Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành đẻ sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài tỉnh và Đài quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để đảm bảo an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

- Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng của Đài quốc gia.

- Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật đối với các Đài truyền thanh – Truyền hình hoặc Đài Truyền thanh các huyện, thành phố trực thuộc UBND huyện, thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

- Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp. Tham gia xây dựng tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trưởng Đài Truyền thanh – Truyền hình, Đài Truyền thanh huyện, thành phố thuộc UBND cấp huyện để UBND tỉnh ban hành.

- Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

- Quản lý và sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ, chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh giao theo quy định của pháp luật.    

2.3) Về tổ chức:

Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức và hoạt động của Đài tuân thủ theo các quy định của pháp luật về quản lý tổ chức, về hoạt động báo chí, thông tin, truyền thông và các quy định của UBND tỉnh. 

Lãnh đạo Đài PTTH tỉnh có Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.

Giám đốc, các Phó Giám đốc do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm sau khi có văn bản thỏa thuận của Bộ Thông tin và Truyền thông và Ban Tuyên giáo Trung ương. Gồm có:

- Giám đốc: Nguyễn Đông Bắc

- Phó Giám đốc: Vũ Thành Sơn

- Phó Giám đốc: Đỗ Sơn Lâm

- Phó Giám đốc: Hoàng Thị Tươi

* Cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn thực hiện theo Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ban hành ngày 05/04/2016 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017) và Quyết định số 1434/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, được xác định cụ thể như sau:

2.3.1) Lãnh đạo Đài PT-TH Lạng Sơn gồm: Giám đốc và các Phó giám đốc.

2.3.2) Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ: có 08 Phòng trực thuộc, cụ thể: 

- Phòng Tổ chức – Hành chính; 

- Phòng Dịch vụ Quảng cáo;

- Phòng Chuyên đề;

- Phòng Chương trình tiếng Dân tộc;

- Phòng Thời sự;

- Phòng Biên tập;

- Phòng Văn nghệ & Giải trí;

- Phòng Kỹ thuật và công nghệ;

2.4) Về biên chế 

Biên chế của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn là biên chế sự nghiệp, được UBND tỉnh Lạng Sơn phân bổ hàng năm, cụ thể:

- Năm 2023 được giao: 105 biên chế từ ngân sách nhà nước đảm bảo, 11 biên chế từ nguồn thu của đơn vị tự đảm bảo và hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trước đây, nay là Nghị định 11/2023/NĐ-CP là 05 người;

- Năm 2023, tổng số viên chức và hợp đồng lao động của Đài là 123 người, trong đó:

+ Biên chế viên chức: 109 người;

+ Hợp đồng theo Nghị định số 11/2023/NĐ-CP: 05 người;

* Hợp đồng khác: 09 người;

3. Văn bản pháp lý liên quan đến thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức, cùng hoạt động của Đài Phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn: 

+ Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thành lập Đài Phát thanh tỉnh (QĐ số 18 UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

+ Quyết định của UBND tỉnh v/v thành lập Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn (QĐ số 127 UB/QĐ-TC ngày 18/3/1991 của UBND tỉnh Lạng Sơn).

+ Thông tư liên bộ số 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV, ngày 27/7/2010 của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

+ Quyết định số 25/2008/QĐ-UB, ngày 31/10/2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và Cán bộ, công chức, viên chức.

+ Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2010 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

+ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 14/03/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án “Phát sóng quảng bá kênh Truyền hình Lạng Sơn trên vệ tinh”;

+ Quyết định số 300/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh về Sáp nhập Đài Truyền thanh - Truyền hình thành phố Lạng Sơn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn vào Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

+ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2018 của UBND tỉnh về Bổ sung Điểm 18, 19 vào Khoản 2, Điều 1 Quyết định số 1814/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

+ Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND, ngày 05/12/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Lạng Sơn;

+ Quyết định số 1434/QĐ-UBND, ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn; 

+ Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý.

4. Tình hình hoạt động:

4.1. Thời kỳ đầu:

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn v/v thành lập Đài Phát thanh tỉnh (QĐ số 18 UB/QĐ-TC ngày 12/2/1979 của UBND tỉnh Lạng Sơn). Đến nay đã tròn 40 năm chương trình phát thanh đầu tiên của Đài PTTH Lạng Sơn ra đời tại Thị trấn Đồng mỏ huyện Chi Lăng vào lúc 7 giờ ngày 21/4/1979 trên nền nhạc bài Lạng Sơn quê tôi tiếng phát thanh viên cất lên “Đây là đài phát thanh Lạng Sơn” đánh dấu một mốc kỷ niệm đáng nhớ về sự ra đời của Đài phát thanh Lạng Sơn nay là Đài PTTH Lạng Sơn, là cơ quan báo chí quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn.

Qua nhiều lần thay đổi vị trí theo yêu cầu công việc chung của tỉnh như đóng trụ sở tại xã Xuân Mai huyện Văn Quan, về Thị trấn Đồng Bành, lên Thị xã Lạng Sơn trước kia nay là Thành phố Lạng Sơn và trong bất kỳ thời điểm nào, dù khó khăn, gian khổ, dù điều kiện thiếu thốn nhưng các phóng viên, biên tập viên, biên dịch viên Đài phát thanh tỉnh vẫn vui vẻ cần mẫn làm việc, bảo đảm đủ chương trình, nội dung đều đặn phát sóng ngày hai buổi phát thanh với 4 chương trình: Tiếng kinh, tiếng Tày Nùng, Tiếng Dao và văn nghệ. Máy móc thiết bị tuy cũ kỹ nhưng vẫn duy trì đảm bảo hoạt động bình thường.

Rồi đến năm 1991, UBND tỉnh ra quyết định số 127 UB/QĐ-TC ngày 18/3/1991 v/v thành lập Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh Lạng Sơn, đánh dấu mốc son với hoạt động đầy đủ cả mảng phát thanh và truyền hình của Đài Lạng Sơn. 

Ngày ấy, do trình độ của đội ngũ cán bộ Đài còn rất non trẻ và hầu hết là chưa qua đào tạo chính quy, cùng với đó là cơ sở vật chất còn khó khăn nên chất lượng chương trình dù có rất nhiều cố gắng song cũng chưa đáp ứng được yêu cầu thông tin nhanh, gọn, ít có các chương trình mới, hấp dẫn khán thính giả. Nhưng với hoàn cảnh lúc đó thì đã là sự cố gắng nỗ lực lớn lao. Đài PTTH Lạng Sơn lúc đó thực sự là công cụ tuyên truyền rộng lớn mang đến cho nhân dân các dân tộc những thông tin bổ ích và đời sống văn hoá, văn nghệ phong phú.

4.2. Thời kỳ xây dựng và phát triển cùng hiện tại:

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Đài PTTH Lạng Sơn đã có bước phát triển toàn diện, thực sự là tiếng nói của Đảng bộ chính quyền, là diễn đàn của quần chúng nhân dân. từng bước đi của mình Đài luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh của 2 Đài Quốc gia là Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình VIệt Nam, của các ban ngành từ TW đến địa phương và của các khán thính giả các dân tộc trong tỉnh.

Bên cạnh việc luôn bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin tuyên truyền. Những người làm công tác PTTH của Đài còn luôn trung thành với Đảng, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

Trong công cuộc đổi mới đất nước, phát huy vai trò là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hoá tư tưởng của Đảng, Đài PTTH Lạng Sơn đã nỗ lực phấn đấu trên mọi mặt hoạt động, không ngừng cải tiến về nội dung và hình thức thể hiện, đổi mới trong khâu sản xuất nhằm nâng cao chất lượng các chương trình phát thanh, truyền hình, qua đó đã đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới của Đảng và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở địa phương. Đài thường xuyên quan tâm tuyên truyền các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực KT – XH, QP – AN và các vấn đề được xã hội quan tâm. Các tin bài viết về vùng sâu, vùng xa, các tin bài viết phản ánh về hơi thở của cuộc sống xuất hiện ngày càng nhiều trong các chương trình phát thanh và truyền hình của tỉnh.

Hiện nay, Đài luôn quán triệt trong các bộ phận liên quan quản lý tốt trang thiết bị, kỹ thuật hiện có. Duy trì chế độ bảo dưỡng định kỳ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất các chương trình Phát thanh, Truyền hình, đảm bảo công tác truyền dẫn phát, tiếp sóng đầy đủ các chương trình của Đài tỉnh, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài Truyền hình Việt Nam. Không để xảy ra sự cố gián đoạn chương trình hoặc mất sóng. 

- Lĩnh vực phát thanh: Phát sóng 06 giờ 30 phút/ngày trên 03 thứ tiếng (Kinh, Tày - Nùng, Dao) với 12 chuyên mục phát thanh. Vận hành và phát sóng an toàn trên Máy phát thanh FM 95 MHz tiếp, phát chương trình VOV1, máy FM 99.5 MHz tiếp sóng chương trình VOV2 từ 4h45’ đến 24h00’ hàng ngày; Máy FM 88.6 MHz phát chương trình VOV3 từ 4h45’ đến 24h00’ hàng ngày, trong đó phát chương trình Phát thanh Đài PTTH Lạng Sơn phát trên 02 máy phát FM 99.5 MHz và FM 88.6 MHz là 06h30/ ngày. 

- Lĩnh vực truyền hình: Phát sóng 18h/ngày, gồm 06 bản tin thời sự và 45 chuyên mục, chuyên đề. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn đảm bảo phát sóng truyền hình số mặt đất DVB-T2 trên máy phát hình Rohde & Schwars, kênh U27, công xuất 2KW. Trong đó: Tiếp phát sóng các chương trình của Đài Truyền hình Việt Nam: Từ VTV1 đến VTV9 với thời lượng 24h/24h/ngày. Phát sóng chương trình Truyền hình Lạng Sơn theo chuẩn HD (LSTV) từ 06 giờ đến 24 giờ/ngày qua vệ tinh Vianasat 2 và phát trên hệ thống IPTV như: MyTV; NexTV; Box VTVgo, trên hệ thống Truyền hình Cab Việt Nam (VTVcab), Truyền hình Cab Lạng Sơn và Cáp Kỹ thuật số (DVB-T2); FPTplay (chất lượng HD); Phát trực tuyến trên trang thông tin điện tử www.langsontv.vn và phần mềm LSTVgo trên Chplay (với chất lượng HD).

- Trang thông tin điện tử: www.langsontv.vn phản ánh đầy đủ các sự kiện chính trị - kinh tế, văn hoá - xã hội của cả nước nói chung, của tỉnh Lạng Sơn nói riêng. Số lượng người truy cập hàng năm cả trăm ngàn lượt, góp phần quảng bá hình ảnh, đất và người Xứ Lạng.

5. Về Trạm phát sóng

Hiện nay ngoài Trụ sở Trung tâm Đài tại địa chỉ số 9, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn còn quản lý 02 Trạm phát sóng, gồm:

- Trạm phát sóng 345 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Lạng Sơn. Có diện tích sử dụng là 3.400m2. Trạm đã xây dựng 01 Tháp Ăng ten cao 104,6 mét cùng hệ thống thiết bị để truyền dẫn, phát sóng tín hiệu VOV, VTV, LSTV. 

- Trạm phát sóng Mẫu Sơn tại đỉnh núi Mẫu Sơn của huyện Lộc Bình. Có diện tích sử dụng là 1.600m2. Trạm đã xây dựng 01 Tháp Ăng ten cao 95 mét cùng hệ thống thiết bị để truyền dẫn, phát sóng tín hiệu phát thanh VOV1, VOV3 và phát thanh Lạng Sơn (LSTV). 

II. KÊNH ĐÃ ĐĂNG KÝ:                                           

III. KHEN THƯỞNG:

Đài được nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng ba năm 2000, Huân chương lao động hạng nhì năm 2005, nhiều năm được Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam tặng cờ thi đua xuất sắc. Liên tục hàng năm, tập thể Đài, tập thể phòng và nhiều cá nhân xuất sắc của Đài được nhận Bằng khen của UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, giấy khen của các ngành cùng nhiều phần thưởng có ý nghĩa.

  • Từ khóa