Cơ cấu tổ chức

Thứ 4, 01.01.2014 | 08:00:00
561,518 lượt xem

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY  

1. Lãnh đạo Đài:        

a) Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

    - Giám đốc là người đứng đầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của cơ quan. Các Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc phụ trách, chỉ đạo một số mặt công tác của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn theo sự phân công của Giám đốc, chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.

b) Lãnh đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ:

    Cơ cấu lãnh đạo các phòng bao gồm: Trưởng phòng và phó trưởng phòng.

Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng và bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng, Phó Trưởng phòng các phòng chuyên môn của Đài theo quy định hiện hành.

2.  Các phòng chuyên môn nghiệp vụ:

      2.1  Phòng Tổ chức và Hành chính.

      2.2  Phòng Thời sự.

      2.3  Phòng  Chuyên đề.

      2.4 Phòng  Biên tập.

      2.5 Phòng Văn nghệ - Giải trí.

      2.6 Phòng  Kỹ thuật và công nghệ.

      2.7 Phòng  Chư­­­ơng trình tiếng Dân tộc.

      2.8 Phòng  Dịch vụ và Quảng cáo.                     

3. Chức năng, nhiệm vụ các phòng nghiệp vụ:

3.1.   Phòng Tổ chức - Hành chính:

3.1.1. Chức năng nhiệm vụ:

      - Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Đài quyết định các công việc về tổ chức, công tác nhân sự, thực hiện chế độ chính sách, tài chính tài sản, đảm bảo thu chi cân đối nguồn kinh phí nhà nước cấp, nguồn thu hợp pháp khác, với chi nghiệp vụ, hành chính, tiền lương, tiền công,…bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động;

      - Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện các quy chế, đề án về tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật; Phối hợp với các phòng liên quan xây dựng các dự án, đề án phục vụ phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình tỉnh Lạng Sơn; đề xuất thực hiện chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động trong cơ quan theo yêu cầu; Tham mưu thực hiện việc tuyển dụng, đánh giá, đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, luân chuyển, điều chuyển viên chức, người lao động;

       - Thực hiện, đảm bảo công tác văn phòng, quan hệ giao dịch, tiếp khách, đối nội, đối ngoại, công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu, hồ sơ theo quy định. Tổng hợp thực hiện chế độ nhuận bút trong hoạt động báo chí của cơ quan;

         - Dự thảo các báo cáo định kỳ, đột xuất có liên quan đến hoạt động của cơ quan; đôn đốc, theo dõi quá trình triển khai công việc của các Phòng và báo cáo Giám đốc về tiến độ, chất lượng thực hiện; đảm bảo công tác an ninh, trật tự, an toàn PCCC và vệ sinh cơ quan;

       - Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở hạ tầng của cơ quan (đầu tư, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa, công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ…), phục vụ công tác của cơ quan đảm bảo đúng chế độ, chính sách Nhà nước quy định. Quản lý và sử dụng màn hình thông báo điện tử phục vụ lịch công tác của cơ quan; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ, cải cách hành chính phục vụ nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.1.2. Cơ cấu tổ chức:

      - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

      - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

    - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a.Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

       Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh. 

3.2.  Phòng Thời sự.

3.2.1. Chức năng nhiệm vụ:

        - Tham mưu, xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình thời sự hàng ngày, theo định hướng tuyên truyền và phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh; Tham mưu việc phân công phóng viên phụ trách lĩnh vực, địa bàn và quản lý điều hành đội ngũ phóng viên theo phân công; Tổ chức lực lượng phóng viên, cộng tác viên đưa tin phản ánh các sự kiện, các hoạt động thời sự chính trị trên địa bàn tỉnh, thực hiện hoàn chỉnh các Bản tin, Chương trình thời sự truyền hình trong tỉnh hàng ngày;

        - Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện nhiệm vụ; cung cấp tin, bài cho trang thông tin điện tử tổng hợp langsontv.vn và chương trình phát thanh; Cộng tác, cung cấp tin tức thời sự, phóng sự, chuyên đề với Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan báo chí khác; Khai thác sản xuất một số bản tin phát sóng trong các chương trình thời sự hằng ngày như : Thể thao, Tin quốc tế, Tin trong nước…

        - Đánh giá nhuận bút, quản lý tin, bài của phóng viên, cộng tác viên. Giữ mối liên hệ với đội ngũ cộng tác viên; Quản lý, xác định, hoàn chỉnh, cung cấp các tư liệu gốc do phòng thực hiện, đề xuất giao nộp vào lưu trữ.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.2.2. Cơ cấu tổ chức:

        - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

       - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

      - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

      Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

        Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3.3 Phòng Chuyên đề.

3.3.1. Chức năng nhiệm vụ:

       - Tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức sản xuất các chuyên mục, chuyên đề phát sóng trên sóng phát thanh và truyền hình theo kế hoạch của Đài;

        - Phối hợp với các Phòng, bộ phận khác thực hiện sản xuất các phim tài liệu, phóng sự tài liệu phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu đặt hàng tuyên truyền của các ngành, đơn vị; Phối hợp thực hiện các chương trình toạ đàm, giao lưu, truyền hình trực tiếp mang tính chuyên đề trên sóng phát thanh và truyền hình của tỉnh; Phối hợp cung cấp các tác phẩm phóng sự chuyên đề với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;

      - Đánh giá nhuận bút, quản lý tin, bài của phóng viên, cộng tác viên. Giữ mối liên hệ với đội ngũ cộng tác viên; Quản lý, xác định, hoàn chỉnh, cung cấp các tư liệu gốc do phòng thực hiện, đề xuất giao nộp vào lưu trữ.

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.3.2. Cơ cấu tổ chức:

        - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

        - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

      - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

         Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.  Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

       Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3.4 Phòng Biên tập.

3.4.1. Chức năng nhiệm vụ:

       - Tham mưu, xây dựng định hướng tuyên truyền hằng tháng, dự kiến khung, lập lịch phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình hằng ngày, từng tuần và cả tháng trình Giám đốc quyết định; Tổ chức phối hợp, kết nối các chương trình phát sóng hằng ngày (bao gồm từ chào đầu, chào cuối, kết nối các chương trình thời sự, chuyên đề, văn nghệ, ca nhạc, phim truyện, các chương trình giải trí, quảng cáo); thực hiện các chương trình đệm, hình hiệu, cổ động, video clip giới thiệu, quảng bá các chương trình theo lịch phát sóng của Đài;

      - Thực hiện các chương trình phát thanh tiếng phổ thông bao gồm các chương trình hàng ngày, các chương trình phát thanh trực tiếp; các chương trình đối thoại, tọa đàm, bình luận, giao lưu…; Chủ trì, phối hợp với Phòng Kỹ thuật và Công nghệ, Trung tâm Văn hóa, thể thao, truyền thông các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện sản xuất các chuyên đề, chuyên mục được giao; 

       - Thực hiện khai thác sản xuất một số bản tin phát sóng trong các chương trình thời sự hằng ngày, trên cơ sở Hợp đồng khai thác bản quyền giữa Đài PTTH Lạng Sơn với Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam; khai thác các chương trình từ vệ tinh, tổ chức chọn lọc, biên dịch, biên tập các chương trình đặc sắc phù hợp như phim tài liệu, khoa học, nghệ thuật,… để phát sóng;

       - Thực hiện tiếp nhận, biên tập các thông tin qua đơn thư và ý kiến của bạn nghe đài – xem truyền hình. Xử lý thông tin theo quy định của Luật báo chí và các quy định của pháp luật hiện hành; Quản lý, điều hành đội ngũ Phát thanh viên, Dẫn chương trình phục vụ việc sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình;

        - Phối hợp với các Phòng chuyên môn nghiệp vụ thực hiện công tác tuyên truyền; Phối hợp đưa tin, bài phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;

        - Đánh giá nhuận bút, quản lý tin, bài của phóng viên, cộng tác viên, giữ mối liên hệ với đội ngũ cộng tác viên; Quản lý, xác định, hoàn chỉnh, cung cấp tư liệu gốc do phòng thực hiện và các phòng khác chuyển đến, đề xuất giao nộp vào lưu trữ.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.4.2. Cơ cấu tổ chức:

       - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

       - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

       - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; 

       Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

        Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

       Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3.5.  Phòng Văn nghệ và giải trí.

3.5.1. Chức năng nhiệm vụ:

         - Tham mưu, xây dựng kế hoạch khai thác và phát sóng các chương trình giải trí trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh, tổ chức thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt; thực hiện lập kế hoạch phát sóng chương trình khai thác, phim truyện hàng tuần, tháng;

        - Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ khác tổ chức sản xuất các chương trình văn nghệ, giải trí địa phương phát trên sóng phát thanh, truyền hình của tỉnh; phối hợp thực hiện phát thanh trực tiếp, truyền hình trực tiếp các chương trình văn hoá văn nghệ, giải trí trên địa bàn tỉnh; Cộng tác, cung cấp các tác phẩm văn nghệ với Đài Truyền hình Việt Nam, Đài tiếng nói Việt Nam và các Đài trong cả nước; Thực hiện khai thác và giới thiệu phim, chương trình phim khoa giáo, khám phá, ca nhạc quốc tế, các chương trình mang tính giải trí; 

       - Đánh giá nhuận bút, quản lý tin, bài của phóng viên, cộng tác viên. Giữ mối liên hệ với đội ngũ cộng tác viên; Quản lý, xác định, hoàn chỉnh, cung cấp các tư liệu gốc do phòng thực hiện, đề xuất giao nộp vào lưu trữ.

         - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.5.2. Cơ cấu tổ chức:

       - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

       - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

      - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; 

        Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

        Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

         Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3.6. Phòng Kỹ thuật & công nghệ.

3.6.1. Chức năng nhiệm vụ:

      - Tham mưu, đề xuất trình Giám đốc về các dự án thiết bị, phương tiện kỹ thuật chuyên ngành theo định hướng phát triển công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật ngành Phát thanh và Truyền hình; xây dựng kế hoạch, tổ chức điều hành sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài theo đúng quy trình kỹ thuật và các chỉ tiêu chất lượng;

      - Quản lý khai thác xe truyền hình lưu động, thực hiện các chương trình truyền hình trực tiếp, ghi hình lưu động hoặc tại trường quay theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

      - Quản lý hệ thống tổng khống chế, truyền dẫn và lưu trữ các chương trình phát thanh, truyền hình hằng ngày, lưu trữ tư liệu âm thanh, hình ảnh phục vụ công tác tuyên truyền của Đài theo chỉ đạo; quản lý sever nhận và truyền tin, bài của Đài THVN, Đài TNVN, các Đài địa phương, các TT VH-TT-TT huyện và các đơn vị có chuyên mục gửi tới; 

     - Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình hàng ngày: Thời sự, bản tin, chuyên đề, chuyên mục, trang thông tin điện tử tổng hợp, thông tin quảng cáo,…sản xuất tiêu đề, hình hiệu cho các chuyên mục, chuyên đề, phóng sự, thông tin quảng cáo. Sản xuất các chương trình ca nhạc, tọa đàm, phim tài liệu,… theo kế hoạch của Đài;

    - Phối hợp, xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế vật tư theo định kỳ hoặc theo chỉ đạo từ Lãnh đạo Đài; thực hiện thường xuyên công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ thiết bị sản xuất chương trình phát thanh, truyền hình.

     - Tham mưu, đề xuất trình Giám đốc về xây dựng định hướng công nghệ, nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật truyền dẫn phát sóng; Quản lý, khai thác toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật đã được trang bị, tổ chức điều hành khai thác, duy trì, bảo dưỡng an toàn các thiết bị kỹ thuật phục vụ truyền dẫn phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Trung ương, của tỉnh;

     - Quản lý trực tiếp, khai thác sử dụng 02 trạm phát sóng: Trạm phát sóng 309D Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn; Trạm Phát sóng Mẫu Sơn huyện Lộc Bình; Thực hiện truyền dẫn phát sóng chương trình phát thanh truyền hình bằng tiếng Việt, tiếng dân tộc trong tỉnh và tiếng nước ngoài theo quy định của Đài PTTH tỉnh; Tiếp sóng các kênh truyền hình, hệ chương trình phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam;

     - Phối hợp thực hiện các chương trình mục tiêu, dự án phát thanh, truyền hình. Nghiên cứu, đề xuất ứng dụng công nghệ thông tin vào thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Đài.

     - Tham mưu, xây dựng kế hoạch quản lý, vận hành an toàn, bảo dưỡng, bảo mật dữ liệu trang thông tin điện tử tổng hợp, hệ thống văn phòng điện tử, hệ thống mạng nội bộ, kế toán, tài chính của Đài; 

      - Thực hiện quản lý, biên tập các tin, bài, audio-video clip, các chương trình PTTH do Đài sản xuất trên trang thông tin điện tử tổng hợp langsontv.vn; Trực tiếp thực hiện các tin, bài, ảnh, khai thác các chương trình qua mạng internet, biên tập phục vụ cho trang thông tin điện tử tổng hợp langsontv.vn của Đài;

      - Tổng hợp thanh toán nhuận bút tin, bài, ảnh do phòng thực hiện; Quản lý, cung cấp các tư liệu gốc do phòng thực hiện, đề xuất giao nộp vào lưu trữ khi có chỉ đạo của lãnh đạo Đài.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.6.2. Cơ cấu tổ chức:

     - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

     - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

     - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; 

       Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

       Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

        Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3.7.  Phòng chương trình tiếng Dân tộc.

3.7.1. Chức năng nhiệm vụ:

    - Tham mưu, xây dựng định hướng tuyên truyền hằng tháng, dự kiến khung chương trình phát thanh, truyền hình tiếng dân tộc hằng ngày, từng tuần và cả tháng theo định hướng tuyên truyền của Đài, tổ chức thực hiện theo Kế hoạch được phê duyệt;

     - Thực hiện kết nối các chương trình phát thanh và truyền hình tiếng dân tộc; Tổ chức tiếp nhận, biên dịch tin, bài từ các phòng chuyên môn, đồng thời tổ chức phóng viên khai thác tin bài, biên dịch, biên tập, phối hợp với Phòng chuyên môn, tổ chức sản xuất, phát sóng các chương trình phát thanh tiếng Tày-Nùng, tiếng Dao và các Chương trình truyền hình tiếng Dao, tiếng Tày theo lịch phát sóng của Đài; Khai thác các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào các dân tộc làm phong phú thêm chương trình và góp phần bảo tồn các giá trị văn hoá của đồng bào dân tộc trong tỉnh;

     - Phối hợp thực hiện các chương trình thời sự, chuyên đề với các Phòng Nghiệp vụ khác; Phối hợp cung cấp tin bài, chương trình cho các chương trình tiếng dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Truyền hình tiếng dân tộc Đài Truyền hình Việt Nam (VTV5);

     - Đánh giá nhuận bút, quản lý tin, bài của phóng viên, cộng tác viên. Giữ mối liên hệ với đội ngũ cộng tác viên chương trình tiếng dân tộc; Quản lý, xác định, hoàn chỉnh, cung cấp các tư liệu gốc do phòng thực hiện, đề xuất giao nộp vào lưu trữ.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.7.2. Cơ cấu tổ chức:

    - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

    - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

    - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

         Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao.  Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

         Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

3.8. Phòng Dịch vụ - Quảng cáo.

3.8.1. Chức năng, nhiệm vụ:

      - Tham mưu, đề xuất trình Giám đốc về hoạt động thông tin quảng cáo, quảng bá, khai thác, trao đổi, hợp tác, phối hợp thực hiện với đối tác nhằm tăng nguồn thu đáp ứng việc Phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình; 

      - Quan hệ, giao dịch, tiếp thị; tổ chức thực hiện các chương trình thông tin quảng cáo bằng hình ảnh, bằng chữ, bằng lời cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hàng ngày, phát trên sóng phát thanh, truyền hình, trang thông tin điện tử tổng hợp langsontv.vn của Đài;

     - Thực hiện khai thác và sản xuất traille giới thiệu phim, chương trình phim khoa giáo, khám phá; thực hiện trao đổi, mua bán bản quyền chương trình truyền hình với các đối tác, các Đài truyền hình trung ương và địa phương;

     - Phối hợp với các phòng chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ. Làm đầu mối liên hệ với tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tăng cường giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh của Đài để thu hút quảng cáo và tài trợ cho các chương trình; Kiểm tra đảm bảo tính pháp lý cần thiết về nội dung thông tin quảng cáo trên sóng của Đài đảm bảo chất lượng và đúng qui định; theo dõi nguồn thu, đôn đốc khách hàng thanh quyết toán các hợp đồng kinh tế; 

      - Phối hợp với Phòng Biên tập tổ chức khai thác các chương trình truyền hình của Thông tấn xã Việt Nam (Bản tin tiếng Trung), Đài PTTH các tỉnh phục vụ chương trình phát sóng 18h/ngày; Tổng hợp thanh toán nhuận bút chương trình, sản phẩm do phòng thực hiện; Quản lý, xác định, hoàn chỉnh, cung cấp các tư liệu gốc do phòng thực hiện. 

       - Chủ động tự sản xuất các chương trình quảng cáo hàng ngày

       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Đài giao.

3.8.2. Cơ cấu tổ chức:

     - Lãnh đạo Phòng có Trưởng phòng và không quá 02 Phó trưởng phòng và viên chức, người lao động.

    - Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm theo quy định.

    - Tùy theo yêu cầu công tác, yêu cầu quản lý. Giám đốc quyết định thành lập các Tổ chuyên môn nghiệp vụ theo đề xuất của Trưởng phòng.

a. Trưởng phòng: Phụ trách điều hành thực hiện nhiệm vụ chung của phòng; Trực tiếp tham mưu giúp Lãnh đạo Đài quản lý, điều hành mọi hoạt động của phòng, chịu trách nhiệm điều hành và báo cáo trước Lãnh đạo Đài về hoạt động của Phòng; Tham mưu đề ra những mục tiêu cụ thể, chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác theo tháng, quý, năm; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả giải quyết công việc của viên chức, lao động thuộc Phòng; Tổng hợp theo dõi tiến độ giải quyết quy trình công việc đánh giá, nhận xét, rút kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, công tác thừa hành.

        Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến, nâng cao hiệu quả, chất lượng và chỉ đạo viên chức, người lao động thuộc Phòng xây dựng các quy trình, thủ tục giải quyết công việc chuyên môn thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

b. Phó trưởng phòng: Giúp Trưởng phòng thực hiện một số nhiệm vụ của Phòng, chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao. Trong phạm vi công việc được phân công, chủ động tham mưu giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực phụ trách. Khi giải quyết công việc, nếu có vướng mắc phải báo cáo kịp thời và xin ý kiến chỉ đạo của Trưởng phòng trước khi tiến hành giải quyết và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về kết quả công việc đó.

        Thực hiện thường trực để giải quyết công việc khi Trưởng phòng vắng mặt và khi được ủy quyền.

c. Biên chế, nhân sự của phòng do Giám đốc Đài quyết định trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

  • Từ khóa