Chức năng nhiệm vụ

Thứ 4, 01.01.2014 | 08:00:00
439,492 lượt xem

Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Lạng Sơn Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn

Vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

1.Vị trí, chức năng

a) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; thực hiện chức năng cơ quan báo chí của Đảng bộ, chính quyền tỉnh.

b) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn chịu sự quản lý nhà nước về báo chí, về truyền dẫn và phát sóng của Bộ Thông tin và Truyền thông; Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện quản lý nhà nước trên địa bàn theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Lập kế hoạch hằng năm và dài hạn để thực hiện nhiệm vụ được giao; tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền thanh, truyền hình và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và của cấp có thẩm quyền.

b) Sản xuất và phát sóng các chương trình phát thanh, các chương trình truyền hình, nội dung thông tin trên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt, bằng các tiếng dân tộc và tiếng nước ngoài theo quy định của pháp luật.

c) Tham gia phát triển sự nghiệp phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh.

d) Trực tiếp vận hành, quản lý, khai thác hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để sản xuất chương trình, truyền dẫn tín hiệu và phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình của Đài tỉnh và quốc gia theo quy định của pháp luật; phối hợp với các cơ quan, tổ chức khác để bảo đảm an toàn của hệ thống kỹ thuật này.

đ) Thực hiện các dự án đầu tư và xây dựng; tham gia thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

e) Phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên sóng Đài quốc gia.

g) Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật liên quan đến phát thanh, truyền hình đối với các Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện theo quy định của pháp luật.

h) Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các thành tựu kỹ thuật, công nghệ thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình, thông tin điện tử. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật chuyên ngành phát thanh, truyền hình theo quy định của pháp luật.

i) Tham gia xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật thuộc lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo sự phân công, phân cấp.

k) Tổ chức các hoạt động quảng cáo, kinh doanh, dịch vụ; tiếp nhận sự tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

l) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối với Trạm truyền thanh các phường, xã trên địa bàn thành phố (khi có yêu cầu). Thực hiện sản xuất và cung cấp tín hiệu truyền dẫn các chương trình phát thanh cho Trạm truyền thanh các phường, xã trên địa bàn thành phố để phát sóng trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tới Nhân dân theo quy định của pháp luật.

m) Quản lý, sử dụng lao động, vật tư, tài sản, ngân sách do Nhà nước cấp, nguồn thu từ quảng cáo, dịch vụ, kinh doanh và nguồn tài trợ theo quy định của pháp luật.

n) Thực hiện chế độ, chính sách, nâng bậc lương, tuyển dụng, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ khác đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật.

o) Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất với cơ quan chủ quản, cơ quan quản lý cấp trên và các cơ quan chức năng về các mặt công tác được giao; tổ chức các hoạt động thi đua, khen thưởng theo phân cấp và quy định của pháp luật.

p) Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch và các tệ nạn xã hội khác trong đơn vị. Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

q) Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra thực hiện chế độ chính sách và các quy định của pháp luật; đề xuất các hình thức kỷ luật đối với đơn vị, cá nhân vi phạm các quy định trong hoạt động phát thanh, truyền thanh, truyền hình theo phân công, phân cấp và theo quy định của pháp luật.

r) Thực hiện công tác thông tin, lưu trữ tư liệu theo quy định của pháp luật.

s) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

  • Từ khóa