Tuyên truyền về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các văn bản hướng dẫn về luật người khuyết tật, các chính sách trợ giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2024

Thứ 6, 28.06.2024 | 09:01:23
929 lượt xem
  • Từ khóa