Môn Lịch sử lớp 12 - Chuyên đề 6: Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng tám (1939-1945). Nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời (Tiết 2)

Thứ 4, 10.06.2020 | 14:03:51
5,511 lượt xem
  • Từ khóa