Giữ vững truyền thống gương mẫu, đi đầu

Thứ 6, 07.02.2020 | 14:30:29
643 lượt xem

Mới đây, tại cuộc gặp mặt thân mật với đại biểu điển hình tiên tiến toàn quốc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh giai đoạn 2009-2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá rất cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương (QUTƯ), Bộ Quốc phòng, đồng thời yêu cầu Đảng bộ Quân đội tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong lãnh đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tiếp tục gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng như yêu cầu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, được thể hiện qua quá trình phấn đấu bền bỉ, là nét đẹp truyền thống của Đảng bộ Quân đội. Từ khi có Chi bộ Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (22-12-1944) đến nay, sự gương mẫu đi đầu của Đảng bộ Quân đội được thể hiện rõ nét trong việc quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh, lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân giữ vững lý tưởng cách mạng, mục tiêu chiến đấu, bản lĩnh chính trị, thực sự là công cụ sắc bén, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân cùng toàn dân lập nên những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữ vững truyền thống gương mẫu, đi đầu
Bộ đội Lữ đoàn Công binh 299 (Quân đoàn 1) huấn luyện chuyên ngành. Ảnh: HẰNG THU


Tiếp nối nét đẹp truyền thống gương mẫu, đi đầu, cách đây gần 5 năm, tại Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, các đại biểu đã bàn sâu, kỹ về giải pháp tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đại hội nhấn mạnh, tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động của quân đội; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho quân đội luôn trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, vững vàng trước những khó khăn, thử thách. Các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Quân đội thường xuyên kiện toàn hệ thống tổ chức, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình độ, năng lực, nhất là năng lực quán triệt, cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng; xây dựng phương pháp, phong cách công tác khoa học, có tinh thần đổi mới, sâu sát, quyết liệt, hiệu quả, không phô trương, hình thức; nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ; tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng... Cùng với đó, Đảng bộ Quân đội tập trung lãnh đạo toàn quân làm tốt việc tham mưu, chỉ đạo, dự báo chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao trình độ huấn luyện, SSCĐ, xây dựng khu vực phòng thủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc... 

Giữ vững truyền thống gương mẫu, đi đầu
Chiến sĩ Trung đoàn 43 (Sư đoàn 395, Quân khu 3) đọc báo sau giờ huấn luyện. Ảnh: HẰNG THU


Với những chủ trương, quyết sách khoa học, phù hợp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X, Đảng bộ Quân đội không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, luôn gương mẫu, đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng với bảo vệ Đảng, chống nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch.

QUTƯ, Bộ Quốc phòng kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước có chiến lược, sách lược linh hoạt, đúng đắn, phù hợp, chủ động ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; xử lý kịp thời, thắng lợi mọi tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động, bất ngờ. Thực hiện có hiệu quả sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, cơ cấu đồng bộ, hợp lý giữa các lực lượng. Tiếp tục đột phá đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục-đào tạo, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, tạo sức mạnh và khả năng SSCĐ, xây dựng Quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đủ sức cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Các cơ quan, đơn vị luôn chú trọng đẩy mạnh đổi mới nội dung, hình thức tổ chức và phương pháp huấn luyện, diễn tập sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến và tổ chức biên chế, trang bị, yêu cầu tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao; chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội, công tác “đền ơn đáp nghĩa”, phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ-cứu nạn, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ.

Gương mẫu, đi đầu trong công tác xây dựng Đảng, tạo cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng xây dựng Đảng bộ Quân đội luôn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, là một trong những yếu tố quyết định để cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, chức năng, nhiệm vụ, bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của quân đội. Từ đó toàn quân có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với mong muốn, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

MINH ĐĂNG/qdnd.vn

qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giu-vung-truyen-thong-guong-mau-di-dau-609438

  • Từ khóa