55 đại biểu trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ 7, 29.05.2021 | 08:59:38
6,979 lượt xem

Ngày 28/5/2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Nghị quyết số 63/BC-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, số đại biểu được bầu là 55 người tại 14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn. Kết quả, đã có 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, (trong đó có 17 đại biểu nữ).

Dưới đây là danh sách 55 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

[ DANH SÁCH TRÚNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ]


THANH HUYỀN/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/bau-cu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xv-va-dai-bieu-hdnd-cac-cap-nhiem-ky-2021-2026/425141-55-dai-bieu-trung-cu-dai-bieu-hoi-dong-nhan-dan-tinh-nhiem-ky-2021-2026.html

  • Từ khóa