Nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Thứ 7, 27.03.2021 | 15:03:14
200 lượt xem

Trong hai ngày 27 và 28/3/2021, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lãnh đạo các bộ, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có các đồng chí: Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí cán bộ lão thành, nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy qua các thời kỳ nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và hơn 600 báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phát biểu khai mạc, chỉ đạo hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khẳng định: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Các cấp ủy, tổ chức đảng cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng là công việc thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng và hệ thống chính trị.

Việc triển khai nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, chất lượng, tập trung làm rõ quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Công tác tuyên truyền phải tiến hành thường xuyên, bền bỉ, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên… Trong quá trình tuyên truyền, phải kịp thời lý giải vướng mắc của đảng viên, Nhân dân; chủ động định hướng dư luận, tạo đồng thuận trong xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Sau hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng phải xây dựng chương trình hành động, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, đề án, dự án sát với điều kiện thực tế góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đánh giá chất lượng việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội; khắc phục tính hình thức, qua loa; kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong học tập và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Theo chương trình, trong hai ngày, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị giới thiệu, quán triệt các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.


PHƯƠNG DUNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/411821-nghien-cuu-hoc-tap-quan-triet-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang.html

  • Từ khóa