UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7/2021: Công tác quy hoạch xây dựng cần đi trước một bước

Thứ 6, 30.07.2021 | 08:47:32
232 lượt xem

Chiều 29/7, UBND tỉnh tiếp tục tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 7/2021. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Phiên họp xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với 3 nội dung quan trọng. Trong đó, các đại biểu dự họp tập trung thảo luận dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện Kết luận số 130-KL/TU ngày 16/6/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 6/4/2011 về tăng cường công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đô thị đến năm 2015 và những năm tiếp theo, gắn với thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 4/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chỉnh trang và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn 7 năm thực hiện Kết luận số 130-KL/TU, công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực; kiến trúc và cảnh quan đô thị được quan tâm đầu tư phát triển.

Tuy vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quy hoạch, xây dựng, chỉnh trang và phát triển đô thị vẫn tồn tại một số hạn chế như: chưa hoàn thành mục tiêu 100% các thị trấn được lập quy hoạch chi tiết; một số đề án, dự án chưa thực hiện được; chất lượng một số đồ án quy hoạch chưa cao, chưa có tầm nhìn xa; công tác quản lý quy hoạch nhiều nơi còn buông lỏng, dẫn đến tình trạng vi phạm về đất đai và xây dựng; việc kêu gọi thu hút đầu tư hạ tầng đô thị còn hạn chế…

Tại phiên họp, thảo luận nội dung này, các đại biểu tập trung làm rõ hơn những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế và bài học kinh nghiệm trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời đề xuất những phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, phát triển và chỉnh trang đô thị trong thời gian tới.

Qua nghe báo cáo và ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ: Công quy hoạch xây dựng là rất quan trọng, quy hoạch phải đi trước một bước, là cơ sở để kêu gọi thu hút đầu tư và triển khai các dự án. Cơ quan soạn thảo cần đổi tiêu đề của báo cáo để vừa gọn, vừa phản ánh đúng nội dung báo cáo tổng kết; báo cáo cần nêu rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng các cấp; đánh giá rõ hơn về chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn; kết quả của công tác xã hội trong xây dựng, chỉnh trang đô thị… Cơ quan soạn thảo khẩn trương hoàn thiện dự thảo báo cáo trước ngày 10/8 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Các đại biểu cũng thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt đơn giá cây giống xuất vườn của một số loại cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh ; dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề án đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025.

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thông qua 2 nội dung này. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo 2 nội dung trên cần chỉnh sửa, hoàn thiện về bố cục dự thảo để sớm trình ký ban hành. Riêng đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 – 2025, cơ quan soạn thảo cần bổ sung tiêu chí cụ thể trong quá trình bình xét để công tác thi đua khen thưởng đi vào thực chất.

TRÍ DŨNG/baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/438352-ubnd-tinh-hop-phien-thuong-ky-thang-7-2021-cong-tac-quy-hoach-xay-dung-can-di-truoc-mot-buoc.html

  • Từ khóa