Năm 2018, Thường vụ Đảng ủy các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị và quy chế của trên công tác tài chính. Các đơn vị đã thực hiện phân bổ, giao dự toán ngân sách đúng quy trình, thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của Bộ Quốc phòng. Thực hiện lập dự toán ngân sách năm bao quát hết các nhiệm vụ thường xuyên cũng như đột xuất. Các cơ quan, đơn vị chấp hành tốt dự toán ngân sách và chấp hành nghiêm chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách quốc phòng năm 2018. Các quân đoàn, binh chủng đã bảo đảm đầy đủ, kịp thời cho các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, bảo đảm kinh phí cho huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, mua sắm vũ khí trang bị, xây dựng thao trường bãi tập. Các nội dung chi ngân sách cơ bản chấp hành đúng dự toán và nội dung mục lục ngân sách được giao. Đối với nhiệm vụ đột xuất hoặc nhu cầu phát sinh đã kịp thời lập dự toán bổ sung báo cáo bộ phê duyệt theo đúng trình tự. Các đơn vị đã thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng...
 

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác tài chính năm 2018 khối quân đoàn, binh chủng
Quang cảnh hội nghị.


Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của các đơn vị trong năm 2018, đồng thời nhấn mạnh: Năm 2019, cấp ủy, chỉ huy, chủ tài khoản và cơ quan tài chính các cấp cần tập trung quán triệt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1-1-2019 “Về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019” của Chính phủ và các chủ trương của Chính phủ; bảo đảm ngân sách, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, theo đúng thứ tự ưu tiên, tránh dàn trải. Chỉ đạo các ngành phối hợp chặt chẽ để lập dự toán thu chi ngân sách bảo đảm cho các nhiệm vụ được giao, thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015, ưu tiên nhiệm vụ trọng tâm nhưng phải bảo đảm đúng nguyên tắc tài chính, giữ vững kỷ cương, kỷ luật tài chính, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm. Chỉ huy các đơn vị tích cực, chủ động sử dụng hàng tồn kho đồng thời chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính các cấp có phẩm chất đạo đức tốt, có chuyên môn giỏi gắn với phong trào “Xây dựng đơn vị quản lý tài chính tốt”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.