Thời gian đầu, trong điều kiện quân số ít, vật chất thiếu thốn, cán bộ, nhân viên cơ quan chính trị đã chủ động vượt mọi khó khăn, từng bước đưa hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) ở BTTM đi vào nền nếp, thực hiện toàn diện các mặt công tác theo hệ thống tập trung, thống nhất. 70 năm qua, dù biên chế, tổ chức và tên gọi có sự thay đổi cho phù hợp, nhưng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ trong cục luôn đoàn kết, nỗ lực phát huy truyền thống, xây dựng tập thể Cơ quan chính trị BTTM vững mạnh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
 

Thủ trưởng Cục Chính trị, BTTM động viên các chiến sĩ kiểm soát quân sự Lữ đoàn 144 tại Hội trại truyền thống của tuổi trẻ Bộ Tổng Tham mưu. Ảnh: Ngọc Thanh


Cục Chính trị thường xuyên quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đổi mới tư duy, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, thực hiện nhiệm vụ ngày càng chủ động, tích cực, đạt chất lượng và hiệu quả. Đã chỉ đạo các cấp ủy, cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính trị tổ chức tốt việc nghiên cứu quán triệt các nghị quyết của Đảng, gắn với xây dựng các chương trình hành động một cách thiết thực; đi sâu làm rõ những quan điểm, chủ trương, đường lối về quân sự, quốc phòng; nhận rõ và đấu tranh kiên quyết với âm mưu thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch... định hướng để đội ngũ cán bộ, đảng viên chủ động nghiên cứu, xây dựng niềm tin và ý chí quyết tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng luôn có sự đổi mới, sáng tạo, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong toàn cơ quan.
 

Trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, Cục Chính trị BTTM đã làm tốt công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong BTTM tiến hành hoạt động CTĐ, CTCT sát nhiệm vụ chính trị, đạt hiệu quả thiết thực; hướng vào nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng các cấp; quản lý giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, nhất là ở các cơ quan, đơn vị trọng yếu; xây dựng các tổ chức cơ sở đảng TSVM gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị VMTD.
 

Công tác cán bộ và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, trước hết là đội ngũ cán bộ chủ trì ở các cấp được quan tâm; làm tốt công tác quản lý, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sắp xếp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ theo hướng cơ bản, chuyên sâu, bảo đảm cơ cấu hợp lý, cân đối, đồng bộ. Tăng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ đã qua thực tiễn chiến đấu và công tác ở cơ sở; bảo đảm đội ngũ cán bộ ở BTTM luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, tư duy chiến lược sâu sắc, kiến thức sâu, rộng, nhạy bén trong nắm bắt và xử lý các tình huống, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội; hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách đối với người có công được các cơ quan, đơn vị trong BTTM tiến hành chu đáo, hiệu quả. Từ năm 2013 đến nay, các cơ quan, đơn vị thuộc BTTM đã nhận phụng dưỡng 35 Bà mẹ Việt Nam anh hùng, tặng 288 sổ tiết kiệm, xây tặng 142 nhà tình nghĩa, 16 nhà đồng đội, hàng chục ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” và “Ngôi nhà 100 đồng” với số tiền hơn 11 tỷ đồng; đóng góp gần 25 tỷ đồng xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, quỹ “Ngày vì người nghèo”… Hoạt động của các tổ chức quần chúng; công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn lịch sử, tổng kết chiến tranh được triển khai tích cực, đúng hướng; các cơ quan tư pháp thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục và bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật trong hoạt động tố tụng. Quá trình xây dựng, phấn đấu, trưởng thành, các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Cục Chính trị BTTM đã xây đắp nên truyền thống “Trung thành tận tụy, chủ động sáng tạo, đoàn kết kỷ luật, trọn nghĩa vẹn tình”, được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 
 

Thời gian tới, hoạt động CTĐ, CTCT ở BTTM phải không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cục Chính trị BTTM tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống vẻ vang, chủ động nghiên cứu, tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo tiến hành các hoạt động CTĐ, CTCT toàn diện, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo, sát tình hình, yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, vừa hồng vừa chuyên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ giỏi, luôn chủ động sáng tạo, đổi mới trong tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo các mặt CTĐ, CTCT đạt kết quả cao. Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nền nếp chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; nâng cao chất lượng, hiệu quả các Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn với đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng các tổ chức đảng trong Đảng bộ BTTM-Cơ quan Bộ Quốc phòng TSVM; đơn vị VMTD; hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ CTĐ, CTCT ở cơ quan tham mưu chiến lược.