Các ý kiến trao đổi tại tọa đàm đều khẳng định, đội ngũ CB, SQT trong Tổng cục có lập trường tư tưởng vững vàng, bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy đảng các cấp; luôn phát huy và giữ vững truyền thống, đạo đức cách mạng, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ; có tinh thần tương trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội.
 

Toàn cảnh tọa đàm.


Trên các cương vị công tác, đại đa số CB, SQT có nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò, chức trách, nhiệm vụ, thích ứng với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị; tích cực, chủ động học tập, rèn luyện, tu dưỡng nâng cao trình độ lý luận, kinh nghiệm, năng lực công tác; biết vận dụng linh hoạt lý thuyết với thực hành, kiến thức học ở trường với thực tiễn tại đơn vị. Các ý kiến cũng khẳng định và thể hiện rõ nhận thức, thái độ, trách nhiệm đúng đắn trong quán triệt, cụ thể hóa đường lối quân sự quốc phòng, nghị quyết của tổ chức đảng vào thực hiện thắng lợi chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng TSVM, cơ quan, đơn vị VMTD.
 

Bên cạnh những thuận lợi và ưu điểm, các ý kiến tại tọa đàm đã mạnh dạn nêu những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và những hạn chế, khuyết điểm của đội ngũ CB, SQT thời gian vừa qua; đồng thời nêu ra một số đề xuất, kiến nghị.
 

Tại buổi tọa đàm, lãnh đạo Tổng cục Kỹ thuật đề nghị cấp ủy, chỉ huy các cấp cần giáo dục toàn diện cho đội ngũ CB, SQT; có sự quan tâm, tạo điều kiện cho CB, SQT hoàn thành tốt nhiệm vụ; căn cứ vào trình độ, năng lực, động cơ, trách nhiệm để bố trí, sử dụng phù hợp, phát huy tốt những thế mạnh của đội ngũ CB, SQT; mạnh dạn bổ nhiệm CB, SQT có năng lực, phẩm chất nổi trội giữ các chức vụ chỉ huy, quản lý. Về phía từng đồng chí CB, SQT cần đặt ra kế hoạch, kiên trì phấn đấu; tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện; kiên quyết khắc phục tư tưởng ngại khó, ngại khổ, trung bình chủ nghĩa; giải quyết tốt mối quan hệ đồng chí, đồng đội, quan hệ quân dân; mạnh dạn đấu tranh với những biểu hiện, hành vi sai trái, tiêu cực trong đơn vị...