Giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng

Thứ 3, 20.02.2024 | 09:32:28
535 lượt xem

Thời gian qua, đã có những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Việc phải thi hành kỷ luật cán bộ, đảng viên là điều không ai mong muốn, nhưng là việc không thể không làm, nhằm giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống TNTC tỉnh, Phó trưởng Đoàn kiểm tra số 03 phát biểu tại buổi kiểm tra đối với Đảng ủy Công an tỉnh về nội dung liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống TNTC tỉnh, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống TNTC tỉnh đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo (tháng 12/2023)

Nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tác dụng và tầm quan trọng của việc thi hành kỷ luật trong Ðảng, những năm qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp tích cực nghiên cứu, học tập, phổ biến, quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, UBKT Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Ðảng tới cán bộ, đảng viên. Trọng tâm là Quy định số 22 ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Ðảng; Quy định số 24 ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Ðiều lệ Ðảng; Quy định số 37 ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; Kết luận số 34 ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Ðảng đến năm 2030; Quy định số 69 ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Chặt chẽ trong xử lý

Trên cơ sở chủ trương, định hướng chỉ đạo cấp trên, cấp ủy, UBKT các cấp tăng cường kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng, kịp thời phát hiện những trường hợp thực hiện chưa đúng nguyên tắc, thủ tục quy trình, thẩm quyền, chưa nghiêm túc để uốn nắn, chấn chỉnh.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy cho biết: Những năm qua, UBKT các cấp trên địa bàn luôn chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Ðảng. Hằng năm, khi xây dựng chương trình, cấp ủy, UBKT các cấp đều xác định nội dung kiểm tra, giám sát trọng tâm, trọng điểm, tập trung các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, có vấn đề nổi cộm, bức xúc trong Nhân dân; những cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. UBKT các cấp đã phát huy vai trò chủ động, sâu sát cơ sở, lựa chọn vấn đề, phát hiện dấu hiệu vi phạm để tiến hành kiểm tra; kết hợp đồng bộ giữa kiểm tra, giám sát với xem xét thi hành kỷ luật Đảng.

Từ năm 2020 đến hết năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 24 tổ chức đảng, kỷ luật 847 đảng viên. Trong đó, riêng năm 2023, BTV Tỉnh ủy thi hành kỷ luật đối với 6 đảng viên là cán bộ diện BTV Tỉnh ủy quản lý (bằng hình thức: khiển trách 2; cách chức tất cả chức vụ trong Đảng 1; cảnh cáo 1; khai trừ 2 đảng viên). Cấp uỷ các cấp thi hành kỷ luật đối với 12 tổ chức đảng bằng hình thức khiển trách và thi hành kỷ luật 217 đảng viên. UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật 4 tổ chức đảng; thi hành kỷ luật 12 đảng viên. UBKT cấp huyện và UBKT cấp cơ sở thi hành kỷ luật 111 đảng viên.

Vi phạm bị thi hành kỷ luật chủ yếu của tổ chức đảng về nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; thiếu trách nhiệm trong việc ban hành quy chế…. Nội dung vi phạm của đảng viên về chính sách kế hoạch hóa gia đình; những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; phẩm chất đạo đức lối sống.

Việc thi hành kỷ luật được cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp kịp thời xem xét, kết luận đúng tính chất, mức độ, tác hại, nguyên nhân vi phạm để xử lý. Qua thi hành kỷ luật giúp cho đảng viên và tổ chức đảng vi phạm nhận rõ khuyết điểm, vi phạm có biện pháp khắc phục, sửa chữa vươn lên. Việc xử lý kỷ luật kịp thời đã có tác dụng tích cực trong việc giáo dục, phòng ngừa, răn đe đối với tổ chức đảng và đảng viên, phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Ðảng ở địa phương, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Ðảng.

Từ năm 2020 đến hết năm 2023, cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp đã xem xét, thi hành kỷ luật đối với 24 tổ chức đảng, kỷ luật 847 đảng viên.

Giữ nghiêm kỷ luật Đảng

Đánh giá về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, theo UBKT Tỉnh ủy, những năm trước đây ở một số cấp ủy, UBKT cấp cơ sở triển khai thực hiện các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng còn chậm; việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm của UBKT có mặt còn hạn chế; một số ít tổ chức đảng đánh giá hình thức kỷ luật với mức độ vi phạm còn chưa tương xứng; công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát ở một số cấp ủy, UBKT chưa được kịp thời …. Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến tính kịp thời, nghiêm minh kỷ luật Đảng

Nhằm từng bước khắc phục hạn chế chỉ ra, thời gian qua, cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp đã thường xuyên coi trọng việc tuyên truyền, giáo dục cho tổ chức đảng cấp dưới, đảng viên hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc thi hành kỷ luật trong Đảng. Khi xem xét, xử lý tôn trọng khách quan, có lý, có tình, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự bình đẳng, công minh, chính xác, kịp thời, khách quan trong thi hành kỷ luật Đảng.

Ông Vy Xuân Tình, Ủy viên BTV Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Bình Gia cho biết: Thời gian qua, UBKT Huyện ủy đã chủ động tham mưu BTV Huyện ủy chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy, UBKT các cấp của huyện đã chú trọng thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; thực hiện xác minh tài sản, thu nhập đối với đảng viên thuộc diện cấp ủy huyện quản lý; quan tâm chỉ đạo thực hiện xử lý đảng viên vi phạm kịp thời, đúng thủ tục quy trình, quy định, qua đó đã mang lại kết quả tích cực.

Năm 2023, qua kiểm tra, giám sát, toàn Đảng bộ huyện không có tổ chức đảng vi phạm phải xem xét thi hành kỷ luật. Về thi hành kỷ luật đối với đảng viên, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 19 đảng viên bằng hình thức: khai trừ 1 đảng viên, khiển trách 16, cảnh cáo 2 đảng viên. UBKT Huyện ủy và cơ sở thi hành kỷ luật10 đảng viên (khiển trách 6, khai trừ 4 đảng viên).

Bên cạnh đó, việc thực hiện quy chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng giữa UBKT các cấp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát cơ bản đúng nguyên tắc, trách nhiệm. Các cơ quan, đơn vị, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin về tình hình tổ chức Đảng, đảng viên, phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần đấu tranh, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Qua đó, UBKT các cấp kịp thời xem xét, xử lý kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên đảm bảo đồng bộ, đúng tính chất, mức độ vi phạm theo quy định của Đảng. Việc công khai kết quả kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đã kịp thời định hướng dư luận, có tác dụng cảnh báo, răn đe, ngăn chặn, phòng ngừa vi phạm. Tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, xử lý không kiên quyết trong công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng từng bước được khắc phục.

Ðể giữ nghiêm kỷ luật của Ðảng, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, trong thời gian tới, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, BTV Tỉnh ủy, cấp ủy, UBKT các cấp trong Ðảng bộ tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Ðảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Ðảng. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu tổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan. Cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên liên quan đến các vụ án, vụ việc theo yêu cầu chỉ đạo của Trung ương và của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh; giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo cán bộ, đảng viên đảm bảo công minh, chính xác, xử lý nghiêm minh các vi phạm theo đúng quy định của Đảng và Nhà nước, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đồng thời, quan tâm nâng cao trình độ, nghiệp vụ, bản lĩnh của cán bộ kiểm tra các cấp, để những cán bộ kiểm tra thực sự là những tấm gương sáng trong rèn luyện, học tập và thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/chinh-tri/645051-giu-nghiem-ky-cuong-ky-luat-cua-dang.html

  • Từ khóa