Tổng kết công tác bảo vệ chính trị nội bộ và quy chế bầu cử trong Đảng

Thứ 6, 17.05.2024 | 15:04:02
464 lượt xem

Sáng 17/5, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay và tổng kết quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo quyết định số 244, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 39, ngày 18/8/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay, trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp của tỉnh đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, chống những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch được đẩy mạnh; hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Về thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng ban hành theo Quyết định số 244, ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, cấp ủy các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt, triển khai nghiêm túc trong các cấp ủy, tổ chức đảng để triển khai, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025, tạo sự thống nhất về nhận thức và thực hiện nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng. Việc thực hiện các nội dung của quy chế bầu cử trong Đảng đã được các cấp ủy, đảng viên chấp hành nghiêm; quá trình thực hiện luôn đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ trong bầu cử, đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu điều hành thảo luận tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ; việc nhận diện những biểu hiện, vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong giai đoạn hiện nay, giải pháp đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nhất là trên không gian mạng; làm rõ những bất cập, vướng mắc, đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy chế bầu cử trong Đảng trong thời gian tới...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Sau 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị đã đạt được một số kết quả tích cực, các cấp ủy, tô chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu đã có nhận thức đây đủ, sâu sắc hơn về vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh ngay từ cơ sở; công tác quản lý cán bộ, đảng viên ngày càng chặt chẽ hơn, quan tâm chỉ đạo thực hiện, chấp hành nghiêm kỷ luật về bảo mật, phát ngôn, chế độ sinh hoạt cấp ủy, chỉ bộ được thực hiện nghiêm túc, ngày càng nền nếp; công tác bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước được các cấp ủy coi trọng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo chấp hành nghiêm các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo vệ bí mật... Đối với thực hiện quy chế bầu cử trong Đảng, trong 10 năm qua đã quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc quy chế bầu cử trong Đảng.

Đồng chí Nông Lương Chấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tham luận tại hội nghị

Đồng chí đề nghị: Các cấp ủy, các cơ quan chức năng, các đồng chí tham dư hội nghị với chức trách, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, nội dung theo Chỉ thị số 39 của Bộ Chính trị và các quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới; tổ chức chức thực hiện, chấp hành nghiêm quy chế bầu cử trong Đảng trong thời gian tới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự hội nghị


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/tong-ket-cong-tac-bao-ve-chinh-tri-noi-bo-va-quy-che-bau-cu-trong-dang-5008741.html

  • Từ khóa