UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 6, kỳ 2: Thảo luận và quyết định 9 nội dung quan trọng

Thứ 5, 20.06.2024 | 15:22:35
502 lượt xem

Ngày 20/6, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6, kỳ 2. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại phiên họp 

Tại phiên họp kỳ này, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào 9 nội dung do 8 cơ quan trình. Trong đó phiên họp tập trung thảo luận các nội dung: dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia; dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh thông qua Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn…. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ phát biểu tại phiên họp

Sau khi nghe các nội dung góp ý bằng văn bản, các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận từng nội dung cụ thể.

Đối với dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quyết định số lượng hợp đồng thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo. Trong đó, thống nhất số lượng hợp đồng lao động thực hiện công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong các đơn vị sự nghiệp công lập nhóm 4 thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục năm 2024 là 1.311 chỉ tiêu, trong đó giáo viên là 698 chỉ tiêu, chức danh nghề nghiệp chuyên ngành khác và chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung là 613 chỉ tiêu. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành liên quan tiếp tục có những đề xuất, giải pháp để thu hút nguồn nhân lực làm việc trong lĩnh vực giáo dục.

Về việc phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia là cần thiết, tạo sự chủ động, linh hoạt cho các huyện, thành phố quyết định việc sử dụng ngân sách nhà nước phù hợp.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với các nội dung dự thảo, đồng thời yêu cầu cơ quan soạn thảo bổ sung tiêu đề dự thảo Nghị quyết thành “Nghị quyết của HĐND tỉnh phân cấp cho HĐND cấp huyện quyết định phân bổ chi tiết dự toán chi thường xuyên ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh đối ứng hằng năm thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2024-2025.

Liên quan đến Quy chế quản lý kiến trúc thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát lại toàn bộ quy chế, phải đảm bảo quy chế tuân thủ các quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch xây dựng; các quy định trong quy chế cần cụ thể hóa để có thể tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát được; các nội dung đưa vào dự thảo Nghị quyết phải bao quát tất cả các mảng, lĩnh vực cần quản lý kiến trúc…

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp, các ý kiến đóng góp bằng văn bản, các cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa các dự thảo trình UBND tỉnh theo đúng quy định.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại phiên họp 

Phiên họp cũng nghe, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác liên quan đến các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở; kiện toàn tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh; chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước đối với nguồn kinh phí thuộc phạm vi quản lý của địa phương; tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh; đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch đến năm 2030.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/ubnd-tinh-hop-phien-thuong-ky-thang-6-ky-2-thao-luan-va-quyet-dinh-9-noi-dung-quan-trong-5012266.html

  • Từ khóa