UBND tỉnh họp xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định một số nội dung của Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ

Thứ 3, 12.03.2024 | 00:00:00
464 lượt xem

Chiều 11/3, UBND tỉnh tổ chức họp chuyên đề xem xét hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi giải thưởng và chế độ chi tài chính của Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Dương Xuân Huyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Từ năm 1995, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ được UBND tỉnh tổ chức xét tặng, gắn liền với các dịp kỷ niệm ngày sinh đồng chí Hoàng Văn Thụ. Đây là giải thưởng cao quý dành cho những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị cao về nội dung tư tưởng, nghệ thuật, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, phản ánh phong phú, chân thực mọi mặt của đời sống xã hội, đất nước, con người Lạng Sơn về truyền thống đấu tranh dựng nước, giữ nước và công cuộc đổi mới đất nước. Đến nay, UBND tỉnh đã tổ chức thành công 5 kỳ xét giải thưởng.

Đại diện lãnh đạo Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu thảo luận tại cuộc họp

Theo đó, dự thảo nghị quyết gồm 5 điều, quy định rõ về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nội dung và mức chi giải thưởng; chế độ chi tài chính đối với công tác tổ chức xét tặng giải thưởng. 

Việc ban hành Nghị quyết HĐND tỉnh quy định nội dung, mức chi giải thưởng và chế độ chi tài chính của Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ nhằm tạo hành lang pháp lý đầy đủ, tạo nền tảng quan trọng để hoạt động văn học nghệ thuật nói chung và Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ nói riêng được triển khai ngày càng hiệu quả.

Đại diện lãnh đạo Báo Lạng Sơn phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến tập trung vào một số nội dung như: tính cần thiết của việc ban hành nghị quyết; tích hợp ban hành nghị quyết chung của Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hoàng Văn Thụ với một số giải thưởng liên quan đến lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; cơ cấu các giải thưởng và phương án các mức chi giải thưởng...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị: Đối với tiêu đề của nghị quyết phải rõ ràng, mang tính toàn diện và bao quát hơn, thống nhất sửa tiêu đề dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh là Quy định nội dung, mức chi và chế độ chi tài chính của Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Lạng Sơn.

Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch cần viết gọn lại nội dung dự thảo nghị quyết; tách riêng từng mức chi cụ thể đối với Ban tổ chức và Hội đồng nghệ thuật cho phù hợp; phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh xây dựng quy chế cùng bộ hồ sơ xét tặng giải thưởng. Đồng chí cũng yêu cầu Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tiếp thu các ý kiến phát biểu tại cuộc họp, sớm hoàn chỉnh dự thảo để trình UBND tỉnh xem xét trước khi trình HĐND tỉnh tại kỳ họp tới đây.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/ubnd-tinh-hop-xem-xet-ho-so-de-nghi-xay-dung-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh-quy-dinh-mot-so-noi-dung-cua-g-5002264.html

  • Từ khóa