Quyết định về việc ban hành nội quy bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm tại Đài PT-TH tỉnh Lạng Sơn

Thứ 7, 12.09.2020 | 09:16:00
41,864 lượt xem

UBND TỈNH LẠNG SƠN                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  210 /QĐ-PTTH                                                          Lạng Sơn, ngày 09 tháng 9 năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH NỘI QUY BẢO VỆ KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM 

TẠI ĐÀI PTTH TỈNH LẠNG SƠN

GIÁM ĐỐC ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH LẠNG SƠN

Căn cứ Luật Bảo vệ bí mật nhà nước ngày 15/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 26/2020/NĐ-CP , ngày 28/02/2020  của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 21/2019/QĐ-TTg ngày 19/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành Thông tin truyền thông;

Căn cứ Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 160/2004/QĐ-TTg , ngày 06/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm;

Căn cứ Quyết định số 1173/QĐ-UBND, ngày 19/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định trước đó của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về ban hành Nội quy bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

Điều 3. Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các phòng chuyên môn; công chức, viên chức, người lao động trong khu vực Trụ sở Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
 - Như điều 3;
 - Phòng PA03, PK02 Công an tỉnh; Đội CABVMT;
 - Giám đốc, Phó Giám đốc Đài;
 - Trưởng các phòng chuyên môn;
 - Các tổ chức: CĐCS, CĐ, Hội CCB, Chi Hội NB;
 - Trang TTĐT của Đài;
 - Lưu: VT, TC.

GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)

 
 Nguyễn Đông BắcNỘI QUY

BẢO VỆ KHU VỰC CẤM, ĐỊA ĐIỂM CẤM TẠI ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH TỈNH LẠNG SƠN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 210/QĐ-PTTH, ngày 09/9/2020 của Giám đốc Đài PTTH tỉnh)

- Khu vực Trụ sở Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, Số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn được quy định là khu vực cấm theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND, ngày 19/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

- Trung tâm phát sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, số 345 đường Bắc Sơn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn và Trung tâm phát sóng Phát thanh – Truyền hình tỉnh, xã Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn được quy định là địa điểm cấm theo Quyết định số 1173/QĐ-UBND, ngày 19/9/2009 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Khu vực cấm, địa điểm cấm thuộc phạm vi bí mật nhà nước được thiết lập để bảo vệ, quản lý, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động của người, phương tiện ra, vào nhằm duy trì an ninh trật tự và phòng, chống các hành vi xâm nhập, phá hoại, thu thập bí mật Nhà nước trong khu vực cấm, địa điểm cấm, quy định cụ thể như sau:

Điều 1. Đối tượng áp dụng

- Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động trực tiếp làm việc trong Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (gồm Khu vực trụ sở Đài tại Số 9, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn và 02 Trung tâm phát sóng).

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân, công dân Việt Nam đến liên hệ công tác, làm việc tại khu vực Trụ sở Đài và 02 Trung tâm phát sóng.

- Tổ chức, cá nhân nước ngoài cư trú, hoạt động tại tỉnh Lạng Sơn, trừ các trường hợp là khách mời của Đài hoặc theo Đoàn công tác của tỉnh hoặc Đoàn công tác của các cơ quan thuộc một trong các trường hợp pháp luật Việt Nam hoặc Điều ước Quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết có quy định khác.

Điều 2. Các hành vi bị cấm:

- Sử dụng tất cả các loại máy móc, phương tiện, thiết bị (máy ảnh, máy điện thoại, máy tính bảng, thiết bị bay không xác định ...) để quay phim, chụp ảnh, ghi hình và vẽ bản đồ khu vực Trụ sở Đài và 02 Trung tâm phát sóng. Ngoại trừ lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ, hoặc khi được phép.

- Gây rối an ninh, trật tự, gây cản trở hoạt động của khu vực Trụ sở Đài và 02 Trung tâm phát sóng; lôi kéo, kích động người khác có hành vi gây mất an ninh, trật tự, có hành vi trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh nơi công cộng.

- Mang vũ khí, vật liệu nổ, chất dễ cháy, chất độc hại vào khu vực Trụ sở Đài và 02 Trung tâm phát sóng.

- Để phương tiện đi lại không đúng nơi quy định; không được tự ý đi lại những khu vực không có liên quan;

- Nghiêm cấm hút thuốc lá trong phòng họp, phòng làm việc, nhất là trong các phòng có trang bị máy móc thiết bị để phục vụ nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

- Trang phục không gọn gàng, ngôn ngữ giao tiếp thiếu văn minh, lịch sự; gây ồn ào làm mất trật tự nơi công sở; không giữ gìn vệ sinh chung.

Điều 3.

- Công dân Việt Nam đến liên hệ công tác, làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tại khu vực Trụ sở Đài và 02 Trung tâm phát sóng phải dừng xe, xuất trình giấy tờ kiểm tra tại Vọng gác vào, gửi chứng minh thư (hoặc giấy tờ tùy thân khác) cho lực lượng bảo vệ khi vào cơ quan và lực lượng bảo vệ có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đồng thời trả chứng minh thư (hoặc giấy tờ tùy thân khác) cho công dân khi ra khỏi cơ quan.

- Người nước ngoài ra, vào khu vực trụ sở Đài PTTH tỉnh và 02 Trung tâm phát sóng phải có đầy đủ giấy tờ xuất, nhập cảnh do cơ quan có thẩm quyền cấp, phải làm đầy đủ các thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam và phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền.

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài khi vào Đài PTTH tỉnh và 02 Trung tâm phát sóng quay phim, chụp ảnh phải được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 4. Lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại cơ quan Đài PTTH tỉnh và 02 Trung tâm phát sóng phải tuân theo quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của nội quy này.

Điều 5. Trách nhiệm của Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu:

- Tuân thủ đúng nguyên tắc, nhiệm vụ theo Thông tư số 01/2011/TT-BCAngày 18/01/2011 của Bộ Công an quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng cảnh sát bảo vệ.

- Bảo vệ tài sản và giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực Trụ sở Đài PTTH tỉnh và 02 Trung tâm phát sóng.

- Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính của Đài PTTH tỉnh để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Chủ động đề xuất, kiến nghị với Phòng Tổ chức – Hành chính của Đài bố trí các điều kiện cần thiết đảm bảo công tác bảo vệ Trụ sở Đài và 02 Trung tâm phát sóng.

- Kiểm soát chặt chẽ các công dân ra, vào trong và ngoài giờ làm việc. Yêu cầu chấm dứt các hoạt động ngoài giờ khi không được Thủ trưởng cơ quan cho phép, thực hiện mọi quy định tại Điều 3 Nội quy này.

Điều 6. Trách nhiệm của phòng Tổ chức – Hành chính.

- Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác và làm việc với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh theo đúng nội quy này.

- Phối hợp với Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu giữ gìn an ninh, trật tự trong khu vực Trụ sở Đài PTTH tỉnh, 02 Trung tâm phát sóng trong và ngoài giờ hành chính.

Điều 7. Trách nhiệm của Phòng Kỹ thuật và Công nghệ:

Phối hợp với Đội cảnh sát bảo vệ mục tiêu giữ gìn an ninh, trật tự, vệ sinh trong khu vực 02 Trung tâm phát sóng trong và ngoài giờ hành chính. Trực tiếp kiểm tra, theo dõi, hướng dẫn, kiểm soát chặt chẽ các tổ chức, cá nhân đến làm việc tại 02 Trung tâm phát sóng. (Những địa điểm nào chưa bố trí được lực lượng công an bảo vệ thì Phòng KT&CN chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của nội quy này)

Điều 8. Xử lý vi phạm:

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm Nội quy bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Công tác chỉ đạo, kiểm tra và thực hiện

Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nhắc nhở viên chức và người lao động thực hiện tốt công tác bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn.

- Lãnh đạo, viên chức, người lao động các phòng chuyên môn nghiêm túc thực hiện nội quy bảo vệ khu vực cấm, địa điểm cấm tại Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Các phòng chuyên môn có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát bảo vệ và phòng TCHC trong công tác kiểm soát khách ra, vào làm việc với cơ quan, với phòng hoặc với các cá nhân công tác tại các phòng./.

  • Từ khóa