Đề nghị có cơ chế cho cán bộ tín nhiệm thấp chủ động xin từ chức

Thứ 2, 29.05.2023 | 08:47:30
556 lượt xem

Cho rằng mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là cán bộ "tự soi", "tự sửa", có đại biểu đề nghị với người nhận tín nhiệm thấp, vẫn nên có cơ chế cho họ chủ động xin từ chức.

Nội dung này được đề cập trong báo cáo thẩm tra Tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn.

Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tán thành bổ sung quy định không lấy phiếu tín nhiệm đối với người nghỉ chữa bệnh hiểm nghèo có xác nhận của cơ sở y tế và không điều hành công tác từ 6 tháng trở lên, theo hướng nêu trong dự thảo nghị quyết.

Theo cơ quan thẩm tra, việc này có cơ sở thực tiễn, thể hiện tính nhân văn và phù hợp với yêu cầu của việc lấy phiếu tín nhiệm tại Quốc hội, HĐND.

Đề nghị có cơ chế cho cán bộ tín nhiệm thấp chủ động xin từ chức - 1

Các đại biểu Quốc hội dự kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV (Ảnh: Phạm Thắng).

Nhưng bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần nêu rõ thời gian không điều hành công tác là từ 6 tháng liên tục trở lên để bảo đảm chặt chẽ.

So với nội dung giải thích thuật ngữ "lấy phiếu tín nhiệm" trong Nghị quyết số 85 của Quốc hội khóa XIII, dự thảo nghị quyết lần này đã sửa đổi, bổ sung theo hướng lấy phiếu tín nhiệm không chỉ làm cơ sở cho việc đánh giá cán bộ, mà còn làm cơ sở cho việc đưa ra khỏi quy hoạch; thực hiện quy trình, thủ tục cho từ chức hoặc bỏ phiếu tín nhiệm, miễn nhiệm, bố trí công tác khác thấp hơn chức vụ đang đảm nhiệm mà không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm.

Nhưng theo Ủy ban Pháp luật, phần nội dung mới được bổ sung thực chất là hệ quả đối với người có tín nhiệm thấp, không phải mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm nói chung là để đánh giá cán bộ. Vì thế, cơ quan thẩm tra nêu quan điểm không nên sửa nội dung này.

Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị dự thảo nghị quyết chỉnh lý theo hướng bổ sung trình tự Quốc hội, HĐND thảo luận tại hội trường trong trường hợp cần thiết và cho phép người được bỏ phiếu tín nhiệm trình bày ý kiến trước Quốc hội, HĐND.

Việc này để bảo đảm quyền được giải trình của họ cũng như tăng tính minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp và pháp quyền trong hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm.

Dự thảo nghị quyết quy định người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa đến dưới 2/3 tổng số đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đánh giá "tín nhiệm thấp" thì có thể xin từ chức, trường hợp không xin từ chức, cơ quan hoặc người có thẩm quyền có trách nhiệm trình Quốc hội, HĐND tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại kỳ họp đó hoặc kỳ họp gần nhất.

Nhưng theo cơ quan thẩm tra, có ý kiến cho mục đích của việc lấy phiếu tín nhiệm là giúp cán bộ thấy được mức độ tín nhiệm của mình để "tự soi", "tự sửa". Vì vậy, ý kiến này đề nghị quy định theo hướng nếu có từ 2/3 tổng số đại biểu trở lên đánh giá tín nhiệm thấp, vẫn nên có cơ chế cho cán bộ có thể chủ động xin từ chức.

Trường hợp không từ chức, cơ quan hoặc người có thẩm quyền mới trình Quốc hội, HĐND xem xét miễn nhiệm hoặc phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm đối với người đó.

Dự thảo Nghị quyết về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn sẽ được trình Quốc hội vào ngày 30/5.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/de-nghi-co-co-che-cho-can-bo-tin-nhiem-thap-chu-dong-xin-tu-chuc-20230529000240715.htm

  • Từ khóa