Lấy ý kiến về các quy định liên quan đến tài chính trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ 3, 28.02.2023 | 14:56:44
823 lượt xem

Sáng 28/2, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề khác có liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính. Dự hội nghị có lãnh đạo một số bộ, ngành liên quan, đại diện các Viện nghiên cứu, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.


Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại điểm cầu tỉnh

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và UBND các huyện, thành phố.

Tại hội nghị, Bộ Tài chính đã đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo, cụ thể như: các khoản thu tài chính từ đất đai; các khoản thu dịch vụ công từ đất đai; thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; giá đất; quỹ phát triển đất; vấn đề miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; phát triển quỹ đất; đấu giá quyền sử dụng đất…

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ hơn một số vấn đề như: một thửa đất có hai phương thức tính giá là giá đất để tính tiền thuê đất và giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường hỗ trợ tái định cư, điều này dễ dẫn đến thắc mắc của người dân bị thu hồi đất; cần sớm nghiên cứu, bổ sung phương pháp định giá đất bảo đảm thống nhất phục vụ công tác quản lý Nhà nước về giá đất; nghiên cứu, bổ sung quy định về phương pháp xác định giá đất chi tiết hơn. Về thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết cần nghiên cứu và có quy định bổ sung cho sát với thực tiễn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiến nghị về bổ sung quy định tại Điểm h Khoản 1, Điều 147 của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) về các khoản thu tài chính về đất đai.

Cụ thể, khi sử dụng đất kết hợp, đất hỗn hợp thì thực hiện theo chế độ giao đất và cho thuê đất, từ đó xác định khoản thu tài chính; cần nghiên cứu, quy định rõ các khái niệm để tránh chồng chéo đối với việc xác định mục đích chính, mục đích phụ đối với công trình có sử dụng đất hỗn hợp.

Tại Điều 150 cần quy định rõ giá đất ghi trên quyết định cho thuê đất ổn định trong thời gian bao nhiêu năm hoặc mức điều chỉnh giá hằng năm để phù hợp với thực tế trong suốt thời gian thực hiện dự án. Đối với Điều 154 quy định bảng giá đất, cần thực hiện định kỳ hằng năm, việc xây dựng và công bố bảng giá đất hằng năm cần điều tra, khảo sát lại để điều chỉnh cho phù hợp…

Sau hội nghị, tất cả các ý kiến đóng góp của các đại biểu sẽ được Bộ Tài chính tiếp thu, tổng hợp.

Lãnh đạo Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị tiếp tục gửi ý kiến đóng góp liên quan đến vấn đề tài chính trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bằng văn bản để bộ tiếp tục tổng hợp trong thời gian tới.


Theo baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/564557-lay-y-kien-ve-cac-quy-dinh-lien-quan-den-tai-chinh-trong-du-thao-luat-dat-dai-sua-doi.html

  • Từ khóa