Quân khu 4: Kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ cao cấp, trung cấp

Chủ nhật, 18.09.2022 | 09:05:45
451 lượt xem

Cục Chính trị Quân khu 4 vừa tổ chức kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ cao cấp, trung cấp chủ trì 4 cơ quan, đơn vị trực thuộc quân khu.

Buổi kiểm tra nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác giáo dục chính trị của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và kết quả rèn luyện về tư tưởng chính trị của cán bộ, đảng viên; nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Quân khu 4: Kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ cao cấp, trung cấp

Phát giấy kiểm tra cho cán bộ Quân khu 4. Ảnh: Báo Quân khu 4

Kết quả kiểm tra sẽ là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng và chỉ huy từng cơ quan phân tích, đánh giá, phân loại cán bộ và bình xét thi đua, khen thưởng năm 2022. 


TRẦN DŨNG/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/quan-khu-4-kiem-tra-nhan-thuc-chinh-tri-doi-voi-can-bo-cao-cap-trung-cap-705715

  • Từ khóa