Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 cán bộ vi phạm kê khai tài sản

Thứ 4, 10.07.2024 | 14:33:20
372 lượt xem

Theo thống kê, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đề nghị thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Ngày 10/7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Theo báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trong 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã chỉ đạo 20 địa phương, đơn vị  rà soát các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An và các doanh nghiệp có liên quan thực hiện.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương trực tiếp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 tổ chức đảng; yêu cầu 10 Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thành ủy kiểm tra đối với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

Đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật 4 cán bộ vi phạm kê khai tài sản - 1

Hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương (Ảnh: Hồng Phong).

Báo cáo nêu rõ Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 804 tổ chức đảng, 2.850 đảng viên; kết luận 613 tổ chức đảng (chiếm 76,2%), 2.390 đảng viên (chiếm 83,8%) có vi phạm, khuyết điểm; xem xét thi hành kỷ luật 95 tổ chức đảng, 1.137 đảng viên.

Trong đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra 7 tổ chức đảng, kỷ luật 79 tổ chức đảng và 95 đảng viên theo thẩm quyền, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 10 tổ chức đảng và 17 đảng viên.

Về kiểm soát tài sản, thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản, thu nhập đối với 39 trường hợp. Qua đó, cơ quan kiểm tra của Đảng đã kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những vi phạm, khuyết điểm, hạn chế, tồn tại trong việc kê khai tài sản, thu nhập của một số cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý.

Cơ quan này đã đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật 4 trường hợp.

Báo cáo kết quả thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 165 tổ chức đảng (cảnh cáo 57, khiển trách 108) và 7.858 đảng viên (khiển trách 6.224, cảnh cáo 1.145, cách chức 157, khai trừ 332).

Trong đó, Ban Chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật 7 người (khai trừ khỏi Đảng 6, cách chức 1); cho thôi các chức vụ với 5 người do có khuyết điểm, vi phạm.

Bộ Chính trị thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (cảnh cáo) và 6 đảng viên (cảnh cáo 3, khiển trách 3); Ban Bí thư thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng (cảnh cáo 3, khiển trách 2) và 27 đảng viên (khai trừ 26, cách chức 1).

Trong khi đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật đã thi hành kỷ luật 143 tổ chức đảng và 3.147 đảng viên. Trong số này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 81 tổ chức đảng (cảnh cáo 59, khiển trách 22) và 103 đảng viên (khai trừ 8, cách chức 1, cảnh cáo 64, khiển trách 30).

Đề cập phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho biết sẽ phối hợp, tham mưu thực hiện tốt các nhiệm vụ do các Tiểu ban, Tổ Giúp việc phục vụ Đại hội lần thứ XIV của Đảng giao, đặc biệt là công tác thẩm định nhân sự; tham gia ý kiến về công tác cán bộ (quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển, giới thiệu ứng cử...).

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng sẽ kiểm tra, chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án/gói thầu do Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An thực hiện.

Cơ quan kiểm tra của Đảng cũng tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng hoàn thành dứt điểm việc kiểm tra, thanh tra, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm liên quan đến Công ty AIC.

Nhiệm vụ trọng tâm, theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý tổ chức đảng, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm và những vụ, việc bức xúc trong xã hội.


Theo dantri.com.vn

https://dantri.com.vn/xa-hoi/de-nghi-bo-chinh-tri-ban-bi-thu-ky-luat-4-can-bo-vi-pham-ke-khai-tai-san-20240710141208945.htm

  • Từ khóa