Thông tư quy định màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác của Bộ đội Biên phòng

Thứ 2, 27.11.2023 | 09:01:57
431 lượt xem

Ngày 22-11-2023, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 88/2023/TT-BQP quy định màu sắc, cờ hiệu, phù hiệu, tín hiệu của tàu thuyền, máy bay, xe - máy và phương tiện khác của Bộ đội Biên phòng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 6-1-2024. Văn bản và nội dung sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành:

a) Quyết định số 838/QĐ-BQP ngày 21-6-1997 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về kiểu mẫu, màu sắc và quy định sử dụng quân phục, biển tên đơn vị, quân kỳ của Bộ đội Biên phòng.

b) Nội dung quy định tại Mục I, Mục II Phần B (Quy định số đăng ký tàu thuyền quân sự do Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng quản lý) Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 32/2017/TT-BQP ngày 24-1-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định đăng ký, quản lý, sử dụng tàu thuyền quân sự.

File đính kèm:


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/thong-tu-quy-dinh-mau-sac-co-hieu-phu-hieu-tin-hieu-cua-tau-thuyen-may-bay-xe-may-va-phuong-tien-khac-cua-bo-doi-bien-phong-753147

  • Từ khóa