Giữ trọn niềm tin với Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam mài sắc ý chí, nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc

Thứ 2, 03.02.2020 | 14:29:43
468 lượt xem

Cách đây 90 năm, ngày 3-2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tạo nên bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng Việt Nam, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta.

Với Cương lĩnh chính trị đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam đã giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (CNXH), mở ra con đường phát triển mới cho dân tộc và đất nước, đồng thời chỉ rõ phải tổ chức ra quân đội công nông tiến hành bạo lực cách mạng, làm nòng cốt cùng toàn dân đấu tranh, chống đế quốc, phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, một số tổ chức vũ trang lần lượt ra đời trong phong trào đấu tranh của quần chúng nhân dân chống thực dân Pháp xâm lược.

Đặc biệt, ngày 22-12-1944, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân-đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam được thành lập, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn của cách mạng; đồng thời, chi bộ đảng được thành lập để lãnh đạo, chỉ đạo mọi mặt hoạt động của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân. Với quan điểm chính trị trọng hơn quân sự, trong quá trình tổ chức, lãnh đạo, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt lên hàng đầu việc xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, không ngừng bổ sung, hoàn thiện phương thức, cơ chế lãnh đạo của Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT), bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Dưới sự lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam luôn tỏ rõ bản lĩnh vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH; dựa vào nhân dân, sát cánh cùng với nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa (XHCN).

Giữ trọn niềm tin với Đảng, Quân đội nhân dân Việt Nam mài sắc ý chí, nâng cao sức mạnh chiến đấu bảo vệ vững chắc Tổ quốc
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Ngay sau ngày thành lập, dưới sự lãnh đạo của chi bộ Đảng, Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân đã ra quân, đánh thắng trận Phai Khắt, Nà Ngần, mở đầu cho truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” của QĐND Việt Nam. Chưa đầy một năm sau, Quân đội ta đã cùng toàn dân tiến hành tổng khởi nghĩa, làm nên Cách mạng Tháng Tám năm 1945, giành độc lập dân tộc, tạo tiền đề cho sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa-nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân đội ta có bước phát triển toàn diện, vượt bậc về mọi mặt. Cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn nêu cao tinh thần quyết chiến, quyết thắng, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì CNXH; đoàn kết, gắn bó mật thiết với nhân dân, lập nhiều chiến công vang dội, mà đỉnh cao là Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập dân tộc và CNXH cho dân tộc Việt Nam. Trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ; thực hiện tốt chức năng “đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất”, là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, nhân dân và chế độ XHCN, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Thực tiễn lịch sử đã khẳng định, Đảng ta luôn lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với QĐND Việt Nam. Sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định sự trưởng thành, lớn mạnh, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội ta. Hơn 75 năm qua, bất luận trong hoàn cảnh nào, kể cả những thời điểm cam go, thử thách nhất, Quân đội ta đều không quản hy sinh, gian khổ, luôn tuyệt đối trung thành, giữ trọn niềm tin, vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng; giữ vững và phát huy bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc; kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và CNXH. Giữ vững niềm tin, trung thành với Đảng đã trở thành truyền thống, bản chất của Quân đội ta như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”, xứng đáng là quân đội anh hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng.

Vinh dự, tự hào về lịch sử, truyền thống 90 năm của Đảng Cộng sản Việt Nam và hơn 75 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của QĐND Việt Nam anh hùng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; tin tưởng vào bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và năng lực lãnh đạo của Đảng, đồng thời tiếp tục khẳng định niềm tin, sự tuyệt đối trung thành của quân đội đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong giai đoạn hiện nay, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đang đứng trước nhiều vận hội, thời cơ thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Hòa bình, hợp tác, phát triển vẫn là xu thế chủ đạo, nhưng tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp và có nhiều yếu tố không thuận lợi, dễ gây mất ổn định. Các nước lớn tăng cường điều chỉnh chiến lược, tranh giành ảnh hưởng quyền lợi; chiến tranh thương mại, công nghệ, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ diễn ra gay gắt; xung đột vũ trang, khủng bố, tấn công mạng và những vấn đề an ninh phi truyền thống ngày càng gia tăng. Đặc biệt, trên Biển Đông tiềm ẩn nhiều nguy cơ bất ổn về an ninh, chính trị và chủ quyền đất nước. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, “phi chính trị hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, với thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, chế độ XHCN ở Việt Nam, chia rẽ Đảng, Nhà nước, quân đội với nhân dân, đe dọa đến sự tồn vong của Đảng, chế độ, cuộc sống bình yên của nhân dân. Trong bối cảnh đó, QĐND cần tiếp tục phát huy truyền thống, thường xuyên mài sắc ý chí, nâng cao sức mạnh chiến đấu, làm nòng cốt cho toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trước hết, phải giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Đây là nguyên tắc, nhân tố quyết định đảm bảo cho quân đội luôn giữ vững bản chất cách mạng, mục tiêu, lý tưởng chiến đấu, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Toàn quân cần tập trung xây dựng Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Đảng bộ Quân đội phải gương mẫu thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với bảo vệ Đảng, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn “phi chính trị hóa” quân đội của các thế lực thù địch và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Cấp ủy các cấp phải chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường đoàn kết, thống nhất, tích cực đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình; chủ động làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, giữ nghiêm kỷ luật Đảng... Trước mắt, chủ động chuẩn bị tốt mọi mặt và tổ chức thành công đại hội đảng nhiệm kỳ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, nhất là về lĩnh vực quân sự, quốc phòng, góp phần vào thành công của đại hội, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội.

Trước tính chất phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, sự chống phá quyết liệt của các thế lực thù địch, toàn quân cần tăng cường, nâng cao hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ và bảo đảm cho công tác này luôn là “linh hồn, mạch sống” của quân đội. Trong đó, phải chú trọng đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, làm cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng, lý tưởng, mục tiêu chiến đấu; nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tình hình, nhiệm vụ, đối tác, đối tượng; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa cán bộ với chiến sĩ, cấp trên với cấp dưới, đồng chí, đồng đội... Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Đồng thời, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện phai nhạt lý tưởng cách mạng, giảm sút niềm tin, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề tư tưởng tiêu cực nảy sinh, không để đột biến về tư tưởng. Qua đó, xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức cách mạng trong sáng, ý thức tổ chức kỷ luật tự giác, nghiêm minh. Mọi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần nhận thức rõ, Quân đội ta là quân đội cách mạng, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mục tiêu chiến đấu của quân đội chính là mục tiêu, lý tưởng của Đảng. Giữ vững niềm tin với Đảng là mục tiêu phấn đấu, mệnh lệnh tối thượng, là cơ sở để Quân đội ta “khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, toàn quân phải luôn đoàn kết, tạo thành một khối thống nhất, trung thành vô hạn, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam; gắn bó mật thiết với nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa đang đặt ra cho quân đội nhiệm vụ rất nặng nề. Để xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, đòi hỏi quân đội phải không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quán triệt và thực hiện phương hướng xây dựng quân đội của Đảng, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa quân đội, trước hết là một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, tạo bước đột phá về trình độ, khả năng SSCĐ, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Đồng thời, quán triệt, thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức QĐND Việt Nam đến năm 2021; bảo đảm vũ khí, trang bị đến năm 2025; quyết liệt sắp xếp, điều chỉnh tổ chức, biên chế theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Đẩy mạnh đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 765-NQ/QUTW ngày 20-12-2012 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp huấn luyện, diễn tập; coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, địa bàn hoạt động, đối tượng tác chiến, phù hợp với tổ chức biên chế, sự phát triển của vũ khí, trang bị và nghệ thuật quân sự Việt Nam; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng niềm tin vào vũ khí, trang bị có trong biên chế và cách đánh, nghệ thuật quân sự Việt Nam. Tăng cường huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, thể lực và làm chủ các loại vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí thế hệ mới, hiện đại; huấn luyện, diễn tập nâng cao khả năng cơ động, tác chiến hiệp đồng quân chủng, binh chủng, tác chiến bảo vệ biển, đảo và không gian mạng.

Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, toàn quân phải thường xuyên nêu cao cảnh giác cách mạng, SSCĐ và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống; quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối, phương châm chỉ đạo của Đảng về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, dự báo chính xác tình hình, tình huống về quốc phòng, an ninh, nhất là ở tầm chiến lược, tham mưu với Đảng, Nhà nước có đối sách linh hoạt, phù hợp, chủ động giải quyết các vấn đề nhạy cảm, tình huống phức tạp, ngăn ngừa nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa. Đồng thời, tiếp tục nêu cao ý chí quyết chiến, quyết thắng, tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm nền nếp chế độ SSCĐ; chủ động xây dựng, hoàn thiện các quyết tâm, kế hoạch tác chiến; tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, các địa bàn trọng điểm và không gian mạng. Phối hợp chặt chẽ với Công an nhân dân và các lực lượng xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia của nước ngoài, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Cùng với đó, toàn quân cần tiếp tục xung kích thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh chống các quan điểm, thông tin sai trái, vu khống, xuyên tạc, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối chính trị, nhân sự của Đảng, bảo đảm an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp, bảo vệ vững chắc sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt hoạt động của đất nước.

Năm 2020, Việt Nam đồng thời đảm nhiệm trọng trách Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Đây là hai trọng trách mang tầm khu vực và toàn cầu, vừa là trách nhiệm nhưng cũng là vinh dự hết sức lớn lao, nên cùng với ngoại giao Đảng, Nhà nước, chúng ta cần đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đi vào thực chất, hiệu quả. Toàn quân cần tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác đối ngoại, trọng tâm là Nghị quyết số 22-NQ/TW ngày 10-4-2013 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31-12-2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong quá trình tiến hành phải thống nhất quan điểm: Hội nhập quốc tế và đối ngoại về quốc phòng phải nhằm “bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; bảo vệ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và nền văn hóa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình”; đồng thời, “tạo điều kiện thuận lợi cho các lĩnh vực khác hội nhập quốc tế để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng XHCN”. Các cơ quan, đơn vị triển khai hiệu quả các hoạt động của năm ASEAN 2020; thúc đẩy các hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, ưu tiên các nước có biên giới liền kề, các nước ASEAN, các nước bạn bè truyền thống và các nước lớn, từng bước đưa hợp tác quốc phòng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Tăng cường giao lưu hữu nghị biên giới, từng bước mở rộng ra các nước ASEAN, trước mắt chuẩn bị chu đáo Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt-Trung lần thứ 6. Tham gia có trách nhiệm vào hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác quốc phòng đa phương.

Dựa vào dân, đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân là quy luật phát triển, cội nguồn sức mạnh chiến đấu và chiến thắng của QĐND Việt Nam. Kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp đó, quân đội tiếp tục củng cố, tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó với nhân dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc, tạo nền tảng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội cần đề cao trách nhiệm, gương mẫu trong lời nói, hành động, tuyệt đối trung thành, chiến đấu vì lợi ích của nhân dân, lấy phụng sự nhân dân làm mục tiêu lý tưởng, giữ gìn và không ngừng phát triển mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân. Trước sự chống phá tinh vi, thâm độc của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa quân đội với nhân dân, hơn lúc nào hết, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân càng phải giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, chấp hành nghiêm kỷ luật trong quan hệ quân dân, gây lòng tin cậy, yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí. Phát huy kết quả đã đạt được, toàn quân tiếp tục thực hiện tốt chức năng “đội quân công tác”; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ngay từ cơ sở, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo, vùng căn cứ cách mạng. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội, hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, xây dựng các khu kinh tế-quốc phòng... kết hợp xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ động phối hợp với các ban, ngành, địa phương thực hiện tốt hơn nữa chính sách hậu phương quân đội, công tác “đền ơn đáp nghĩa”... góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ ổn định chính trị-xã hội ở các địa phương. Cùng với đó, quân đội tiếp tục phát huy vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn, xác định đây là nhiệm vụ chính trị, “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”. Qua đó, tô thắm thêm phẩm chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thắt chặt mối quan hệ máu thịt giữa quân đội với nhân dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 / 3-2-2020) là dịp để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ôn lại chặng đường lãnh đạo cách mạng vẻ vang của Đảng ta và truyền thống hào hùng của quân đội dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng, QĐND Việt Nam nguyện giữ trọn niềm tin, tuyệt đối trung thành, vững bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, không ngừng phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp, tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, làm nòng cốt cùng toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.


Đại tướng NGÔ XUÂN LỊCH, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng/qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/giu-tron-niem-tin-voi-dang-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-mai-sac-y-chi-nang-cao-suc-manh-chien-dau-bao-ve-vung-chac-to-quoc-609033


  • Từ khóa