Công tác tài chính Quân đội: Bảo đảm đầy đủ, chủ động trong mọi nhiệm vụ

Thứ 3, 20.02.2024 | 09:33:35
573 lượt xem

Năm 2023, công tác tài chính Quân đội (TCQĐ) được sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; Cục Tài chính chủ động bám sát nhiệm vụ quân sự, quốc phòng (QS, QP), đề xuất, tham mưu với các cấp, tổ chức bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về tài chính cho nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất...

Bảo đảm tốt, sử dụng hiệu quả các nguồn lực

Theo Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, Cục trưởng Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng: Năm 2023, Cục Tài chính đã tham mưu với Bộ Quốc phòng thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về tài chính trong Quân đội; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong công tác lập, chấp hành, quyết toán ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính.

Ngành TCQĐ tập trung bảo đảm tốt đời sống, công tác chính sách, vật chất, tinh thần cho bộ đội; bảo đảm tốt tài chính cho các nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), giáo dục-đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, mua sắm vũ khí, trang bị và những chương trình, dự án lớn của Quân đội, đáp ứng kịp thời cả nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất.

Cục Tài chính chủ trì giúp Bộ Quốc phòng tổ chức các hội nghị tổng kết công tác tài chính, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025; chủ động bảo đảm ngân sách cho tăng lương cơ sở và nhiệm vụ QS, QP phát sinh; báo cáo nhu cầu ngân sách năm 2024; rà soát, điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023; xây dựng phương án phân bổ số kiểm tra năm 2024 trình Thường vụ Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua, báo cáo Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phê duyệt.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp điều chỉnh dự toán ngân sách năm 2023 trước ngày 15-11; điều chỉnh chi ngoại tệ và dự toán ngân sách tại kho bạc Nhà nước đúng quy định.

Trung đoàn 257, Sư đoàn 361 (Quân chủng Phòng không-Không quân) thường xuyên tổ chức kiểm tra tài chính công khai tại các bếp ăn, tháng 8-2023. Ảnh: KHÁNH TOÀN

Việc mang tính đột phá là Cục Tài chính làm tốt công tác tổng hợp báo cáo Bộ Quốc phòng kết quả giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản hằng tháng của các đơn vị; đề xuất biện pháp chỉ đạo, đôn đốc đơn vị, chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân, thanh toán, hoàn chỉnh thủ tục đầu tư các dự án; báo cáo Bộ Quốc phòng điều chỉnh, bổ sung dự toán chi xây dựng cơ bản năm 2023; chủ động báo cáo Nhà nước bảo đảm kinh phí cho các dự án theo kế hoạch.

Cục đôn đốc các doanh nghiệp Quân đội hoàn thành nghĩa vụ thu, nộp sau quyết toán theo quy định; chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp nâng cao hiệu quả công tác quản lý giá trong quốc phòng; tiến hành thanh tra, kiểm tra tài chính các đơn vị, doanh nghiệp theo kế hoạch; chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trong toàn quân về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tài sản công; tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong phân phối, hạch toán báo cáo tạm tính tiền sử dụng đất quốc phòng và xử lý nguồn thu từ hợp đồng liên doanh, liên kết, sử dụng đất quốc phòng do đơn vị tự ký.

Cùng với đó, ngành TCQĐ tích cực ứng dụng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số; tham mưu, đề xuất chủ trương, biện pháp nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật về tài chính, ngân sách trong Quân đội; bổ sung, hoàn chỉnh các quy trình nghiệp vụ; hướng dẫn kịp thời bảo đảm tăng lương cơ sở, tăng chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên trong Quân đội; nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện các bảng lương của LLVT và cơ yếu; chỉ đạo làm tốt công tác phối hợp, nghiên cứu xây dựng thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí chi từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho hoạt động của một số lực lượng đặc biệt...

Nâng chất lượng, duy trì nghiêm kỷ luật công tác tài chính

Năm 2024, ngành TCQĐ tiếp tục triển khai quyết liệt lộ trình của Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính, yêu cầu nhiệm vụ công tác TCQĐ đòi hỏi càng cao trong bối cảnh công tác tài chính nói chung, trong Quân đội nói riêng đứng trước không ít khó khăn, thách thức. 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác TCQĐ, Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý cho biết: Trước hết, ngành TCQĐ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt nghị quyết, kết luận, chỉ thị của các cấp, nhất là nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024 của Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu-Cơ quan Bộ Quốc phòng. Cục Tài chính tiếp tục tham mưu, đề xuất triển khai thực hiện tốt công tác TCQĐ với phương châm “Thượng tôn pháp luật”, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát; kiên quyết phòng, chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, ngành TCQĐ quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 1661-NQ/QUTW ngày 20-12-2022 và Quy chế số 616-QC/QUTW ngày 29-9-2021 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo công tác TCQĐ.

Tập trung tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp đối với công tác quản lý tài chính trong Quân đội, bảo đảm công tác TCQĐ luôn tuân thủ pháp luật, dân chủ, công khai, minh bạch; cân đối các nguồn lực tài chính phục vụ tốt nhiệm vụ QS, QP; điều hành dự toán ngân sách năm toàn diện, chặt chẽ, ưu tiên bảo đảm cho các chế độ chính sách mới theo quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng, trọng tâm là các nhiệm vụ: Bảo đảm cải cách tiền lương; bảo đảm kinh phí phục vụ hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 80 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng...

Cục Tài chính chủ động tham mưu, chỉ đạo xây dựng, triển khai kế hoạch xét duyệt, tổ chức hội nghị quyết toán ngân sách, giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Quân đội năm 2023; chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai dự toán ngân sách năm 2024 bảo đảm cho các nhiệm vụ; hướng dẫn các ngành, đơn vị lập nhu cầu ngân sách năm 2025, tổng hợp báo cáo Nhà nước dự toán ngân sách năm 2025 và kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm (2025-2027)... 

Đồng thời, Cục tích cực triển khai hướng dẫn, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn xây dựng cơ bản nguồn ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho quốc phòng giai đoạn 2026-2030; đề xuất các biện pháp chỉ đạo đơn vị đẩy nhanh hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai những dự án còn lại của kế hoạch 2021-2025.

Tăng cường công tác quản lý vốn, tài sản Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; quyết liệt triển khai các giải pháp xử lý tài chính trong quá trình sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp; phối hợp với những cơ quan Nhà nước xây dựng chế độ, chính sách hỗ trợ về tài chính đối với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng và doanh nghiệp kết hợp kinh tế với quốc phòng...

Đặc biệt, Cục Tài chính xác định tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên tất cả các khâu của quá trình sử dụng ngân sách; chỉ đạo các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời những kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán; tiếp tục triển khai các quy định thí điểm một số chính sách tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế; hoàn thiện, nâng cấp, bổ sung, xây dựng mới các phần mềm cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, điều hành, rút ngắn thời gian thống kê, tổng hợp số liệu, hướng tới chuyển đổi số mạnh mẽ ngành TCQĐ...

Cục Tài chính và ngành TCQĐ tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong công tác; thường xuyên bồi dưỡng nâng cao năng lực toàn diện cho cán bộ, nhân viên tài chính các cấp, xây dựng ngành TCQĐ vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Theo Thiếu tướng Lưu Sỹ Quý, năm 2024, Cục Tài chính tập trung rà soát, hoàn thiện lại các bảng lương mới của LLVT và cơ yếu để báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương trình Chính phủ phê duyệt; tham mưu xây dựng các thông tư triển khai chính sách tiền lương mới trong Bộ Quốc phòng; tiếp tục xây dựng mới hướng dẫn chế độ kế toán đơn vị dự toán, sự nghiệp phù hợp với quy định của Bộ Tài chính... 


Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/cong-tac-tai-chinh-quan-doi-bao-dam-day-du-chu-dong-trong-moi-nhiem-vu-765582

  • Từ khóa