Thông báo: Xem xét, tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020

Thứ 6, 16.10.2020 | 00:00:00
19,820 lượt xem


UBND TỈNH LẠNG SƠN

ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Số: 474  /TB-PTTH

Lạng Sơn, ngày 16  tháng 10 năm 2020


THÔNG BÁO

Xem xét, tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020


Thực hiện Văn bản số 975/SNV-CCVC ngày 13/8/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát, đăng ký bổ sung nhu cầu tuyển dụng công chức, viên chức năm 2020.

Trên cơ sở Thông báo số 471/TB-PTTH ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Đài PT&TH tỉnh Lạng Sơn về số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm chưa tuyển dụng được trong kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 của Đài Phát thanh và Truyền hình.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo, hướng dẫn thí sinh có kết quả thi vòng 02 đạt từ 50 điểm trở lên không trúng tuyển tại kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Đài PT&TH tỉnh, có trình độ chuyên môn đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ ở các vị trí việc làm chưa tuyển dụng được thực hiện kê khai, hoàn thiện phiếu đăng ký dự tuyển (lần 2 theo mẫu đính kèm) trong đó được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng (nguyện vọng 01, nguyện vọng 02) phù hợp với những vị trí việc làm chưa tuyển dụng được để Hội đồng tuyển dụng xem xét, tuyển dụng bổ sung, như sau:

1. Các vị trí tuyển dụng còn thiếu:

a. Vị trí việc làm phóng viên Phát thanh (hạng III): Thiếu 01 chỉ tiêu;

b. Vị trí việc làm Phát thanh viên tiếng Tày (hạng III): Thiếu 01 chỉ tiêu;

c. Vị trí việc làm Kỹ sư (hạng III): Thiếu 03 chỉ tiêu;

d. Vị trí việc làm Chuyên viên tư vấn dịch vụ quảng cáo: Thiếu 01 chỉ tiêu;

Tiêu chuẩn điều kiện văn bằng chứng chỉ về tin học, ngoại ngữ, lý luận chính trị… căn cứ theo thông báo số 157/TB-PTTH ngày 13/4/2020 về thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn năm 2020. 

2. Thời gian, địa điểm tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển lần 2:

- Thời gian nhận phiếu đăng ký dự tuyển (lần 2) từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020 (trong giờ hành chính và giờ làm việc).

- Địa điểm: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn, số 9 đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Số điện thoại 0949219582 (gặp đồng chí Đỗ Sơn Lâm, phòng TCHC).

- Hình thức tiếp nhận: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp.

Trên cơ sở phiếu đăng ký dự tuyển (lần 2) của thí sinh, căn cứ kết quả thi tuyển, Hội đồng tuyển dụng báo cáo Giám đốc Đài quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có trình độ, văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển và có kết quả điểm thi vòng 2 cộng điểm ưu tiên lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng đối với những vị trí việc làm chưa tuyển dụng được.

Trường hợp ở chỉ tiêu cuối cùng tại vị trí việc làm cần tuyển có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi tuyển bằng nhau thì Giám đốc Đài quyết định người trúng tuyển theo quy định tại khoản 5, Điều 17, Nghị định 29/2012/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 9, Điều 2, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP.

3. Hoàn thiện hồ sơ đối với thí sinh trúng tuyển

- Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có)... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định;

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức;

- Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của đơn vị và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo;

- Thí sinh trúng tuyển sẽ hoàn thiện hồ sơ dự tuyển sau khi có Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển.

(Có danh mục điều kiện, tiêu chuẩn về văn bằng, chứng chỉ của các vị trí chưa tuyển dụng được và mẫu phiếu đăng ký dự tuyển lần 2 kèm theo)

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo công khai trên sóng truyền hình, trên trang thông tin điện tử của Đài theo địa chỉ: http://www.langsontv.vn/ và niêm yết tại trụ sở Đài.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Lạng Sơn thông báo để các thí sinh được biết./.


Nơi nhận:

- Sở Nội vụ (B/c);

- Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2020; 

- Lãnh đạo Đài;

- Các phòng chuyên môn;

- Niêm yết tại trụ sở, đăng tải trên sóng TH và trang TTĐT;

- Lưu: VT, TC, Hồ sơ TTVC.


GIÁM ĐỐC(Đã ký)
Nguyễn Đông Bắc  • Từ khóa