Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Thứ 3, 17.03.2020 | 08:25:24
551 lượt xem

Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam luôn tập trung xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng SSCĐ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đặc biệt với vai trò nòng cốt, cơ quan quân sự tỉnh đã chủ động nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với cấp ủy, chính quyền địa phương các giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân (QPTD) vững mạnh.

Quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về quốc phòng, an ninh (QPAN), những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam luôn chủ động nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nền QPTD, thế trận QPTD gắn với thế trận an ninh nhân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh ngày càng vững chắc. Tập trung xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, đẩy mạnh công tác giáo dục QPTD và bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bộ các cấp, nhất là đối với các chức sắc tôn giáo, người quản lý và người lao động trong các doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoàn thành 100% chỉ tiêu nhiệm kỳ 2015-2020. Thông qua giáo dục quốc phòng, bồi dưỡng kiến thức QPAN, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân từng bước được nâng lên, “thế trận lòng dân” được giữ vững, góp phần quan trọng giữ ổn định chính trị, tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) của địa phương.

Xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Hà Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu của lực lượng thiết giáp (Phòng Tham mưu). Ảnh: VƯƠNG HIẾN

Trong việc kết hợp quốc phòng với kinh tế, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã tham mưu với UBND tỉnh ban hành 4 đề án thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự. Đã chỉ đạo quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh giai đoạn 2015-2020 gắn với quy hoạch thế trận quân sự KVPT cấp tỉnh, cấp huyện giai đoạn 2015-2020. Đây là nội dung quan trọng, tạo cơ sở nền tảng để tăng cường sức mạnh quốc phòng địa phương, đáp ứng cả yêu cầu trong thời bình cũng như sẵn sàng huy động thực trong thời chiến. Chỉ đạo các huyện, thành phố, thị xã lập kế hoạch thực hiện đề án của UBND tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh đã đầu tư gần 56,5 tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình quân sự trong thế trận KVPT tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, trọng tâm là căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu phương; việc kiểm tra, quản lý chặt chẽ đất, công trình quốc phòng, hệ thống hang động tự nhiên… tạo thế trận phòng thủ liên hoàn, vững chắc của tỉnh trong KVPT. Tham gia thẩm định để UBND tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt các quy hoạch từng lĩnh vực, quy hoạch vùng, khu công nghiệp, dịch vụ, du lịch gắn với quy hoạch thế trận quân sự trong KVPT.

Bộ CHQS tỉnh Hà Nam luôn coi trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng SSCĐ; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân dân, cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QPAN. Trong vòng 10 năm trở lại đây, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức gần 250 cuộc diễn tập, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm tuyệt đối an toàn, trong đó có 3 cuộc diễn tập KVPT và diễn tập phòng thủ nhân dân cấp tỉnh; 10 cuộc diễn tập KVPT và 2 cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, thành phố; gần 230 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 116 xã, phường, thị trấn; chỉ đạo các sở, ngành địa phương diễn tập theo phương án tác chiến phòng thủ. Thông qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, vai trò tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể, địa phương, trong đó quân sự, công an làm nòng cốt; khả năng phối hợp, hiệp đồng tác chiến của LLVT, vai trò các lực lượng xử lý tình huống; đồng thời bổ sung kiện toàn hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến sát với thực tế của địa phương, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2020 và những năm tiếp theo, Bộ CHQS tỉnh Hà Nam xác định quán triệt, thực hiện có hiệu quả chủ trương, quan điểm của Đảng về xây dựng nền QPTD, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc trong tình hình mới, Nghị định 21 của Chính phủ về KVPT. Tập trung xây dựng Bộ CHQS tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chủ động nghiên cứu, tham mưu đúng, trúng, kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình hành động của tỉnh ủy, đề án của UBND tỉnh trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương. Tham mưu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục cụ thể hóa, bổ sung các kế hoạch, quy hoạch bảo đảm xây dựng nền QPTD vững mạnh, sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền QPTD của tỉnh Hà Nam.

Theo qdnd.vn

https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/xung-dang-la-luc-luong-nong-cot-trong-xay-dung-nen-quoc-phong-toan-dan-612418

  • Từ khóa